||| എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അദ്ധ്യാപകരും റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന അടുത്ത മാസത്തെ ശമ്പളബില്ലിനോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ് ||| UPDATE|||

Kerala LPSA Helper

Kerala LP School Resources like Teaching Manuals, Teaching Aids, Videos, PPT, PDF, Excel, Software and ICT Items etc.. and Many More

സ്വാഗതം, കേരളത്തിലെ എൽ.പി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും മുതൽകൂട്ടാകുവാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഒരു സൈറ്റ് ആണിത്. അധ്യാപകർക്കാവശ്യമായ എല്ലാ പഠന വിഭവങ്ങളും എൽ.പി സ്കൂളിലെ ഓഫീസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കുന്നു. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉൾപെടുത്തണമെങ്കിൽ അവ കമന്റ് വഴി ആവശ്യപ്പെടാം.
റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന (PDF Version) Fill It and Submit It.
Share Your Ideas
പ്രിയ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നടത്തിയ മികവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗിൽ കൂടി നൽകുവാൻ താത്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ എനിക്ക് അയച്ചുതരിക. ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരത്തിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തനതായി രൂപീകരിച്ച വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം.. വിലാസം :- mashhari30@gmail.com

Govt Orders from 2-8-2010 to 31-12-2010

Releted Posts With this Label


DateDownloads
31-12-2010Muslim Nadar Girls Scholarship (MNS) 2010-11: Notification Issued
29-12-2010List of HSA's to be considered(CR required 2008-2010)for the DPC meeting to be held during the year 2011
28-12-2010Diploma Examination in Language Education (Hindi/Arabic/Urdu) Results 2010
28-12-2010Blind/PH Scholarship(BPHFC) 2010-11: Notification Issued
28-12-2010Provisional seniority list of Educational officers
Govt Order - Seniority list
28-12-2010In partial modification of G.O (P) No.602/2010/Fin dated 19/11/2010 Government have ordered
27-12-2010State IT Fest DPI Circular
24-12-2010Scholarship distribution : Video Conference for Educational officers & staff
23-12-2010Supernumerary Post against retirement vacancies Orders issued-
22-12-2010Entry Form, ID Card, etc. State Sasthramela at Aluva
22-12-2010SSITC Schedule Ernakulam - Aluva
22-12-2010Winners of Regional Math Olympiad
21-12-2010SSITC Training Module
21-12-2010Seniority List of State wise By-Transfer appointment of HSST/HSST(Jr.)
17-12-2010Transfer Promotion and Postings of HM's and AEO's
17-12-2010Press Release about the RTE Act - Kerala RTE Rules 17-12-2010
17-12-2010DPC Higher Lower 2011
16-12-2010Early Disbursement of Salary
16-12-2010Prevention of Ragging & Eve teasing in school premises; Instructions
16-12-2010Examination Calendar 2011-2012
15-12-2010Appointment of Teaching /Non-Teaching staffs in Panchayath Schools -Loss of posts-guidelines issued
15-12-2010Promotion of Kannada graduate teachers as HM - Orders issued
14-12-2010Date of birth change for pupils transfered to Central syllabus
14-12-2010Casual leave for provisional employees
13-12-2010HSST Junior Transfer (General) List
11-12-2010An important Circular from Pareeksha Bhavan to Headmasters reg. SSLC 2011
11-12-2010Census 2011-Second phase of census duty
11-12-2010Higher Secondary : Remittance of Youth Festival Fund-reg
10-12-2010Revised the rate of DA w.e.f 01/07/2010 to State Service Pensioners/Family Pensioners
09-12-2010Notification : District Merit Scholarship:2010-11
09-12-2010Notification : Suvarna Jubilee Merit Scholarship (SJMS) 2010-11
09-12-2010Notifcation : State Merit Scholarship (SMS)2010-11
09-12-2010Notification : Muslim Girls Scholarship (MGS)2010-11
09-12-2010Pledge for Energy Conservation Day (December 14)
09-12-2010RMSA : Up-gradation of High Schools
08-12-2010RMSA : School photos required for major repairing works
07-12-2010SSLC PCN candidates' Fees Date Extension Regarding
07-12-2010Self Drawing Officers' Salary through Treasury Savings Bank accounts with effect from 01/01/2011; ordered
04-12-2010Notification : Rashtriya Sanskrit Sansthan Scholarship 2010-11
04-12-2010DPI Circular about Sainik School Entrance Examination
04-12-2010Sainik School Entrance Examinatio n
Letter - Prospectus - Application Form - Model QP
03-12-2010TTC 2011 - Notification
03-12-2010SSLC : Date of Birth Application -Duplicate Application
03-12-2010GIS - Modification of existing C Form for GIS - Reg
03-12-2010KSCTE : Launching of National Green Corps - Reconstitution of district implementing and monitoring committee
02-12-2010Sanskrit scholarship exam(Central scheme) date change - DPI's Circular
01-12-2010Hindi Diploma in Language Education Course-2011 - 2012 
General Quota
 - Self-Financing Quota
30-11-2010Pledge for the day of elephantiasis prevention
29-11-2010The seniority list of HSAs to be promoted as HSST
28-11-2010Proceedings - Provisional Rank List(Compassionate) - Provisional Rank List(General) - Provisional Transfer List(Compassionate) - Provisional Transfer List(General)
28-11-2010Higher Secondary : Uploading-Registration-II YEAR-Instructions
27-11-2010State Insurance; Introduction of Dhana Varsha and Dhana Samrudhi insurance schemes
27-11-2010DPI Circular : Teachers Empowerment Program Scheduled on Nov27 Postponed to December 4
27-11-2010World Aids day Pledge & Circular
27-11-2010DPI Circular about Milk distribution in schools
26-11-2010HM Promotion - HM Transfer
26-11-2010A Useful TIP on SPARK by Anil Aavani
25-11-2010Entry Form - District IT Mela
25-11-2010Circular about the data collection of Scholarship distribution in schools from 2006-2007 onwards
25-11-2010Ernakulam District School Kalolsavam When & where
25-11-2010Circular-utilisation of special fee for the Computer purchase for Upper Primary Schools
25-11-2010"Keralanadanam" included in kalolsavam
24-11-2010Group Personal Accident Insurance Scheme through Kerala State Insurance Department for the year 2011
24-11-2010Group Insurance Account (GIS) statement format
24-11-2010Form -B revised for showing deduction towards GIS
Excel format
23-11-2010Higher Secondary : meritcum-Merit cum Means Entry: password
23-11-2010Higher Secondary FDP-Changes in venues and date of HSST Training November 2010
22-11-2010Report on the visit of NCPCR to Kerala to look in to the matter of sexual exploitation of children in tourist places of Kerala
22-11-2010DPI Circular about Sexual Exploitation of Children
22-11-2010Promotion,Transfer and Posting of Educational Officers -Orders Issued - Joint Director ,DDEs and DEOs - Junior Superintendent /Head Clerks - Senior Superintendent /Supervisorss - Ratio Promotion of Senior Superintendents - Text Book Officers
20-11-2010DEO Direct Recruitment List
20-11-20105% increase in the basic pension/family pension to who retired/expired while in service during the period from 01.03.2002 to 30.06.2004
18-11-2010Final Seniority list of Kannada HSAs eligible for HM promotion Order
12-11-2010Circular about the online data entry of Sports & Games
10-11-2010Plus One Examination 2010-11: Nominal Roll
10-11-2010Tamil Medium Status Co Order
10-11-2010Retention of full time posts by virtue of Group "C' diversion -cancelled- Order issued
10-11-2010DPI Circular about the directions on Conducting Science Fair
10-11-2010Higher Secondary: Remittance of Share of Youth Festival Fees-Circular issued
10-11-2010Higher Secondary: Remittance of Fee for Sports Meet.during 2010-11
09-11-2010Lida Jacob Commission Report about RTE Act (Updated on 9-11-2010 with forms & affidavits)
10-11-2010The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Dated : 27-8-2009)
09-11-2010Arabic Kalolsavam Revised Evaluation Tools
09-11-2010TTC Revaluation Results 2010 - I year School Going - I year Repeat - II year School Going - II year Repeat
07-11-2010Higher Secondary First Year Improvement Exam-Sept-2010-Result published-reg
06-11-2010Answer Key for all zones STD IX Physics
STD VIII Maths: South Zone | Central Zone | North Zone
06-11-2010Physical Education -Qualification of Teachers Revised Orders issued
04-11-2010GIS Extension of time limit
04-11-2010Directions to the organizers of Maths Fair
04-11-2010Application form for the SSLC Duty as Dy. Chief Supt & Invigilator in Gulf & Lakshadweep
04-11-2010For Govt Schools : circular to utilize special fee amount for the purchase of Library books in "1000 books for 1003 schools" scheme
02-11-2010ICT Toll Free Numbers
01-11-2010SIEMAT School Codes Ernakulam District
01-11-2010GO about Protected teachers salary - Order
31-10-2010DPI Circular about contingent charge for Milk Supply
31-10-2010School Statistics Guidelines
31-10-2010School Statistics-Activity Calendar
31-10-2010School Statistics-Proforma
30-10-2010Re-arrangement of Protected Teachers: Disciplinary action - Order
29-10-2010Haritha Vidyalayam : List of selected Schools
29-10-2010DPI Circular about Malayalam Bhasha Dinakhosham
29-10-2010Ernakulam District : IT Fair- Instructions & Entry form
28-10-2010DPI Circular on IT Practical Mid term Examination
28-10-2010IT@SchoolCircular on ICT Audit - Proforma
28-10-2010Departmental Test-Jan 2011 Instructions
to apply
 - Registration Link
24-10-2010ICT Hand Book for the preparation of IT Audit
21-10-2010LP-UP Half Yearly Examination-2010 Time table
21-10-2010High School half Yearly Examination-2010 Time table
21-10-2010Higher Secondary Examination - 2011 Notification
20-10-2010SSLC (Hearing Impaired) Notification-2011
20-10-2010THSLC Notification-2011
20-10-2010AHSLC-2011 Notification
18-10-2010Govt Order about the IT Audit in schools
18-10-2010Spread Sheet formats for noon meal program up to 40 divisions prepared by Jose Abraham, S.S.H.S.S. Moorkanad, Mpm
14-10-2010Spread sheet format for noon meal program Prepared by Soman Master, Sadgamaya
14-10-2010ViCTORS Channel Inviting proposal for Video Streaming (Last date: on or before 23rd October 2010)
13-10-2010DPI Circular about HSS/HS/UP IT Fair-2010-11
13-10-2010Inter district Transfer 2010 -2011 Instructions for HMs/AEOs and DEOs
13-10-2010Maths Fair: Paper Presentation Subjects
13-10-2010Facilities and Concessions to the staff engaged for the census duty
12-10-2010DPI Circular about Milk Supply to School Children
12-10-2010Higher Secondary Principal Promotion : Departmental Promotion Committee Approved List
11-10-2010Encashment of D.A arrear in cash to those retire on or before 31/03/2011
08-10-2010Public Holidys for the Calender year 2011
06-10-2010DPI Circular on Model ICT School
05-10-2010Inter District Transfer of Teachers - Notification
04-10-2010Appointment approval in additional division - Clarification
04-10-2010Circular about National Teachers' Award - Directions
01-10-2010Protection of Aided School Teachers in Parent Schools -
01-10-2010October 2 : Gandhi Jayanthi -Total sanitation campaign
01-10-2010DPI Circular on Green School Reality Schow (Haritha Vidyalayam) - Website link
01-10-2010HBA; state wise seniority list and combined state wise eligibility list for 2010-11 published Annexure I - Annexure II
01-10-2010Promotion of School Sanitation & Hygiene Education
Booklet - Checklist - Presentation
30-09-2010Milk Supply to the School Children
Address of District wise Milma Mangers
29-09-2010Competition on energy conservation - Details
27-09-2010DPI : Half yearly Examination postponed due to Election
27-09-2010Collection of School Statistics School Level :
Data collection format - Guidelines
27-09-2010Promotion of HSST as HM AEO WP(C) Complied with General Education
26-09-2010DPI: Latest circular on Noon Meal Program
26-09-2010Ready Reckoner (a table for Cooking Expense)
26-09-2010NMP1-(pdf) - NMP1-(Spread sheet) - Form K2-(pdf) - Form K2-(Spread sheet)
26-09-2010To know the price of Egg Click Here See the price of Namakkal Average Price of the Month + 40 paise for transportation
26-09-2010Teacher Student Ratio 1:40 Order Gen Education
26-09-2010DPI Directions to the Employees & School Staff
26-09-2010Circular about Plus One - Plus Two Mid Term Examination
24-09-2010'Haritha Vidyalayam' Educational Reality Show Guideline - Application Form
24-09-2010Sugama Hindi Examination-2011 (Date : 22-01-2011)
24-09-2010Vigilance / Security Committees in Schools
23-09-2010VSSC - World Space Week Celebrations
22-09-2010Orders to use new Symbol for the Indian Rupee in Treasury forms - Rupee Font
22-09-2010Clean School Program - Directions - Questionnaire
22-09-2010Mid Term Time Table - October 2010 (Primary)
20-09-2010Mid Term Time Table-October 2010 (HS)
19-09-2010First CEP workshop on Math Modelling for math/Science teachers at IIT Mumbai
19-09-2010DPI Circular about Milk Supply to the Students up to standard VIII
19-09-2010HBA; Extension of the date for drawal of the sanctioned Advance
19-09-2010New Schedule for GIS deduction for SDOs
17-09-2010Press Release by Executive Director it@school
17-09-2010Circular on Software Freedom Day
16-09-2010DPI Circular against Corporal Punishment
QIP/54527/2010/DPI dated 8-9-2010
15-09-2010Computer printed Birth certificates issued by the localbody should be consider as a proof
15-09-2010Notice Published from CUSAT about Mathematical Olympiad
14-09-2010Year Plan : Standard VIII - Standard IX - Standard X
14-09-2010Gandhi Jayanthi Quiz Competition
14-09-2010DPI Circular about Total Physical Fitness Program 2010-2011
13-09-2010TPFP- 2nd phase results 2010 published
10-09-2010SSLC Examination 2011: Education district wise HM Conference Venue & date
09-09-2010SSLC 2010-11 Notification Malayalam version - Englis version
09-09-2010Kerala State Bharath Scout and Guides : Election Notification
09-09-2010Details about Mathematical Olympiad - Exam date published
09-09-2010Educational Reality Show Conducted by Education Department
08-09-2010Financial Assistance to CWSN from 1 to 8 Classes
08-09-2010Financial Assistance to CWSN from IX to XII Classes
06-09-2010Local Government Institutions; Details of utilization of devolved funds called for
04-09-2010DPI Circular : UP Schools included in SEED program launched by Mathrubhumi
04-09-2010DPI Circular about Teacher Empowerment program
03-09-2010Crediting of DA arrear to PF; time-limit extended
03-09-2010Transfer and Postings : Inter district transfer 2010-11 - Revised Order
03-09-2010Directions about the work experiance club in schools
03-09-2010Vidyaramgam Kala sahithya vedi : Competition items
03-09-2010ROLE PLAY Competition (2010 - 11)Conducted by State Council of Educational Research and Training
03-09-2010Proforma Renewal of National Scholarship for 2011-12
30-08-2010Pre-Planning for Teacher Empowerment Programme on 04-09-2010 & 25-09-2010
28-08-2010Text Book distribution for 2010-11 : Directions for Accounting
28-08-2010TTC 2010 - Notification for Revaluation and application
28-08-2010School Sanitation program 2010-11 : Booklet - Checklist - Module - Presentation
24-08-2010Malayalam Typing - Proper finguring(Pradeep Mattara, Master Trainer, Malappuram
22-08-2010Inter District Transfer & Postings : Sample Application form
21-08-2010DPI Cirular about Inter department Transfer
21-08-2010SLI Loan : Increase in number of instalements for the repayment of loans under SLI.
20-08-2010Vidyaramgam Kala sahitya vedi : Competitions - 2010-11
20-08-2010DPI Cirular about LPSA-UPSA Seniority & Clarifications
20-08-2010Circular about New symbol for the Indian Rupee
19-08-2010IT@School Circular on Electrification of Class Rooms reg.
18-08-2010Inviting paintings from students for preparing Childen's Day stamp
18-08-2010SSLC Coningent bills new CICULAR
18-08-2010Children's Educational Film Fest-Notification & Application Form
18-08-2010Implementation of Judgment General Education 3-06-10
17-08-2010Festival allowance to Cook (Rs.500/-) who are working as part of the Noon Meal Program in schools
17-08-2010Free distribution of 5 Kg of rice to Noon feeding, School Children coming under Mid Day Meal Scheme for the Onam 2010- Sanctioned
16-08-2010ICT scheme - Instructions for Govt./ Aided
schools for online submission of ICT hardware requirement for
the academic year 2010-11
14-08-2010National Means cum Merit Examination : Notifications and Application Forms
14-08-2010Unification of retirement date; creation of supernumerary posts during 2010-11
13-08-2010Accident insurance to students extended
13-08-2010Modification to Orders on Onam Advance
13-08-2010Special FA to Part-time contingent employees; modification
13-08-2010Special Festival Allowance to ASHA workers
12-08-2010HSE Unaided - Proforma for New Unaided Schools
12-08-2010Appointment of Guest Teachers in Higher Secondary Section
11-08-2010'Flower Carpet' Competition for Schools by St.Antony's HSS Kacherippady, Ernakulam
11-08-2010General Election 2010/Byelection : Rates of TA/DA to personnel posted for duty - Rates Revised
10-08-2010Detailed instruction about Model ICT Classrooms
10-08-2010Competitions for Schools by Mar Basil School, Kothamangalam
10-08-2010Spark : Guidelines for Processing festival allowance, advance, Bonus and DA arrears
08-08-2010Ad Hoc Bonus & Special Festival Allowance
08-08-2010Onam Advance of Rs.7500/- will be recovered in 5 equal monthly instalments (disbursed from 18/08/2010 onwards)
08-08-2010Onam Advance of Rs.1000/- to part-time contingent employees
08-08-2010A Very useful teaching resource for teachers teaching english in class IX
07-08-2010A Useful Guide on SPARK in Malayalam
07-08-2010Committe constituted for clubbing of Physical Education Teachers in Kerala schools
07-08-2010Circular of Text Book Officer about the distribution of text books for the year 2010-2011
05-08-2010Application & directions for the correction of date of birth in School records
03-08-2010DPI Circular about the Staff fixation & July Salary
02-08-2010Concessions to CWSN Students appearing SSLC equivalent Exam
02-08-2010DPI : School Parliament Election Previous orders
dated 5-11-2007 & 9-7-2009

Subscribe to Kerala LPSA Helper by Email
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Previous
Next Post »
0 Comments for "Govt Orders from 2-8-2010 to 31-12-2010"

 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia