മഴപഴംഞ്ചൊല്ലുകള്‍

Share it:
കര്‍ക്കടകം കഴിഞ്ഞാല്‍ ദുര്‍ഘടം കഴിഞ്ഞു

കര്‍ക്കടകത്തില്‍ പത്തില കഴിക്കണം

കര്‍ക്കിടക ഞാറ്റില്‍ പട്ടിണി കിടന്നതു പുത്തിരി കഴിഞ്ഞാല്‍ മറക്കരുതു്

കര്‍ക്കിടകച്ചേന കട്ടിട്ടെങ്കിലും തിന്നണം

കുംഭത്തില്‍ മഴ പെയ്താല്‍ കുപ്പയിലും മാണിക്യം

കുംഭത്തില്‍ മഴ പെയ്താല്‍ കുപ്പയിലും വിള

തുലാപത്ത് കഴിഞ്ഞാല്‍ പിലാപൊത്തിലും കിടക്കാം

മകരത്തില്‍ മഴ പെയ്താല്‍ മലയാളം മുടിഞ്ഞു പോകും

മീനത്തില്‍ മഴ പെയ്താല്‍ മീനിനും ഇരയില്ല

മേടം തെറ്റിയാല്‍ മോടന്‍ തെറ്റി

വെയിലും മഴയും കുറുക്കന്റെ കല്ല്യാണം

A curious woman is capable of turning around the rainbow just to see what is on the other side.- Chinese Proverb

After the rain the grass will grow; after wine, conversation.- Swedish Proverb

A learned man without work is a cloud without rain.- Arabian Proverb

An old friend met in a far country is like rain after drought.- Chinese Proverb

Big thunder, little rain.- English Proverb

Clouds do not always mean rain, but smoke is a sure sign of fire.- African Proverb

Don't be so much in love that you can't tell when it's raining.- Malagasy Proverb

Evening red and morning gray help the traveler on his way; evening gray and morning red bring down rain upon his head - Traditional Proverbs

Giving advice to the ignorant is like the rain falling on muddy ground.- Iranian Proverb

Happiness is like a sunbeam, which the least shadow intercepts, while adversity is often as the rain of spring.- Chinese Proverb

He fled from the rain and sat down under the waterspout.- Arabian Proverb

He who marries on a rainy day will be happy for the rest of his life.- French Proverb

How lovely is the sun after rain, and how lovely is laughter after sorrow.- Tunisian Proverb

If a dog's prayers were answered, bones would rain from the skies.- German Proverb

If it rained macaroni, what a fine time for gluttons!- Italian Proverb

If it were ever to rain soup, the poor would only have forks.- Brazilian Proverb

If rain bothers you, you can always jump into the sea.- Chinese Proverb

If you are already wet, you won't care about the rain.-Romanian Proverb

Interest on debts grows without rain.- Yiddish Proverb

It's good to watch the rain from a dry standpoint.- Dutch Proverb

It's the rain that fills the rivers not the dew.- Sri Lankan Proverb

It never rains on your neighbors without you getting your feet wet.- Chinese Proverb

It rained on the mountaintop, but it was the valley below that got flooded.-African Proverb

It rains sorrow on him who is already wet.- Spanish Proverb

It takes both rain and sunshine to make a Rainbow.- Famous Quotes

Keep something for a rainy day.- Traditional Proverb

Life is like this: sometimes sun, sometimes rain.- Fijian Proverb

May you always have walls for the winds, a roof for the rain, tea beside the fire, laughter to cheer you, those you love near you and all your heart might desire.- Irish Blessings

Money is only good for a weekday, a holiday, and a rainy day.- Russian Proverb

Morning rain and women's tears dry as fast as each other.- Czech Proverb

Not every cloud brings rain.- Kurdish Proverb

On a rainy day many offer to water the chickens.- Armenian Proverb

One day of rain far surpasses a whole year of drought.- Malawian Proverb

Rain, rain, go away, come again another day.- Traditional Proverb

Rain before seven; clear before eleven.- English Proverb

Rainbows apologize for angry skies. -Sylvia Voirol

Rain does not fall on one roof alone.-Cameroonian Proverb

Rain does not stay in the sky.- Finnish Proverb

Remember even though the outside world might be raining, if you keep on smiling the sun will soon show its face and smile back at you.- Anna Lee

Rocks need no protection from the rain.- Malawian Proverb

Sun is for cucumbers, rain for rice.- Vietnamese Proverb

Sunshine without rain makes a desert.-Arabian Proverb

The drowning man is not troubled by rain.-Iranian Proverb

The farmer hopes for rain, the walker hopes for sunshine, and the gods hesitate.- Chinese Proverb

The frog knows more about the rain than the calendar.- Creole Proverb

The heaviest rains fall on the house that leaks most.-Japanese Proverb

The plant God favors will grow even without rain.- African Proverb

The rain follows after the forest.- American Proverb

The rain wets the leopard's spots but does not wash them off.- Ghanaian Proverb

Thunder clouds do not always give rain-Armenian Proverb

Thunder is not yet rain.- Kenyan Proverb

Trouble will rain on those who are already wet.-Spanish Proverb

Two lovers in the rain have no need of an umbrella.-Japanese Proverb

When it rains, it pours.- English Proverb

When the rain falls in the valley, the hill gets angry.-Yoruba Proverb

Whoever has only one garment does not wash it when it rains.-African Proverb

Women are like raindrops: some fall on palaces, others on rice fields.- Vietnamese Proverb
Subscribe to Kerala LPSA Helper by Email
Share it:

മഴപഴംഞ്ചൊല്ലുകള്‍

Post A Comment:

7 comments:

  1. മഴയെ താലോലിച്ച് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ശേഖരിച്ച് ജനങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരായിരം നന്ദി

    ReplyDelete