||| എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അദ്ധ്യാപകരും റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന അടുത്ത മാസത്തെ ശമ്പളബില്ലിനോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ് ||| UPDATE|||

Kerala LPSA Helper

Kerala LP School Resources like Teaching Manuals, Teaching Aids, Videos, PPT, PDF, Excel, Software and ICT Items etc.. and Many More

സ്വാഗതം, കേരളത്തിലെ എൽ.പി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും മുതൽകൂട്ടാകുവാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഒരു സൈറ്റ് ആണിത്. അധ്യാപകർക്കാവശ്യമായ എല്ലാ പഠന വിഭവങ്ങളും എൽ.പി സ്കൂളിലെ ഓഫീസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കുന്നു. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉൾപെടുത്തണമെങ്കിൽ അവ കമന്റ് വഴി ആവശ്യപ്പെടാം.
റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന (PDF Version) Fill It and Submit It.
Share Your Ideas
പ്രിയ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നടത്തിയ മികവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗിൽ കൂടി നൽകുവാൻ താത്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ എനിക്ക് അയച്ചുതരിക. ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരത്തിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തനതായി രൂപീകരിച്ച വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം.. വിലാസം :- mashhari30@gmail.com

Three Kittens - 06

Releted Posts With this Label

Narrative
Now, I will tell you a story about three kittens.
Teacher presents the narrative with proper voice modulation
Once there lived a mother cat and three kittens in a small house. One was black, one white
and other brown. The mother cat was grey in colour. The three kittens were very smart. They were
naughty too. They played with everything they got.
One day the kittens were sitting with their mother. They saw a cute, small thing with a long
tail. It started to run here and there.... “What’s that ?” The kittens looked at each other.
What is the story about ?
Teacher places BP-1 (Mother cat and three kittens) on the big picture.
Eliciting text
Look at the picture
Which one is the first kitten ?
Yes, ‘white kitten’. Teacher says loudly and writes on the BB.
White kitten
Which one is the second ? Black kitten (Writes on BB)
Who is the last one ? Brown kitten (Writes on BB)
What were the kittens doing ?
What did they see one day ?
See the picture, they are looking at something. Can you guess ? Let’s see.
Teacher places BP-2 (Mother cat,three kittens and a rat) on the big picture.
What is the colour of rat ? A grey rat (Writes on BB)
What are the kittens looking at ?
What will the cats do when they see a rat ?
Won’t they catch it ?
They are saying something.
Can you guess what it is ?’Come, let’s catch it (Writes on BB)
What is their Mom doing ?
It is sleeping. Mom is sleeping (Writes on BB)
Have a close look at the black kitten .
What does it say ? Don’t make noise (Writes on BB)
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Previous
Next Post »
0 Comments for "Three Kittens - 06"

 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia