||| എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അദ്ധ്യാപകരും റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന അടുത്ത മാസത്തെ ശമ്പളബില്ലിനോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ് ||| UPDATE|||

Kerala LPSA Helper

Kerala LP School Resources like Teaching Manuals, Teaching Aids, Videos, PPT, PDF, Excel, Software and ICT Items etc.. and Many More

സ്വാഗതം, കേരളത്തിലെ എൽ.പി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും മുതൽകൂട്ടാകുവാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഒരു സൈറ്റ് ആണിത്. അധ്യാപകർക്കാവശ്യമായ എല്ലാ പഠന വിഭവങ്ങളും എൽ.പി സ്കൂളിലെ ഓഫീസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കുന്നു. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉൾപെടുത്തണമെങ്കിൽ അവ കമന്റ് വഴി ആവശ്യപ്പെടാം.
റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന (PDF Version) Fill It and Submit It.
Share Your Ideas
പ്രിയ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നടത്തിയ മികവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗിൽ കൂടി നൽകുവാൻ താത്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ എനിക്ക് അയച്ചുതരിക. ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരത്തിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തനതായി രൂപീകരിച്ച വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം.. വിലാസം :- mashhari30@gmail.com

Class Room Commands - 01

Releted Posts With this Label


 • Good Morning, Children
 • Good Morning, Sir/Madam
 • Stand up
 • Sit down
 • Please sit down
 • Come here
 • Bring your English work book
 • Open your book at page no 25
 • Raise your hand
 • Look here
 • Look at the black board
 • Please listen to me carefully
 • Listen to the story
 • Please keep quiet
 • Don’t make a noise
 • Copy this line (sentence) in your exercise book
 • Show me your book
 • read aloud
 • Read silently
 • Stand in a row
 • Sit in a first row
 • Please say it again
 • Say it again 

 • Say answer
 • Take this as home work
 • Read this para
 • Stop writing 
 • Come and meet me after the class
 • Read this para one after another 
 • Come near
 • Write quickly
 • Say it loudly after me
 • Write the data on the black board
 • Please write your name on your paper
 • Stand beside me 
 • Come inside
 • Go to your class rooms
 • Don’t say it after me
 • Note this down
 • Say answer to this question
 • Come and meet me again
 • Write with pencil
 • Go and ask your English teacher
 • Write with a pen
 • Sit here
 • Stand here
 • Don’t sit here
 • Say it after me
 • Avoid eating in the class
 • Let him say first
 • Call her
 • Wait here untile the class is over
 • Time is up
 • Introduce me to her
 • Follow me/come with me 
 • Ask him / her name
 • Time is up
 • Introduce me English
 • Say it aloud
 • Don’t say all together
 • Don’t answer all together 
കടപ്പാട് :- 
Better English Club.
G.L.P.S, Amandoor,
P.O. Kothaparambu,
Kodungallure, Thrissur.
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Previous
Next Post »
 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia