||| എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അദ്ധ്യാപകരും റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന അടുത്ത മാസത്തെ ശമ്പളബില്ലിനോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ് ||| UPDATE|||

Kerala LPSA Helper

Kerala LP School Resources like Teaching Manuals, Teaching Aids, Videos, PPT, PDF, Excel, Software and ICT Items etc.. and Many More

സ്വാഗതം, കേരളത്തിലെ എൽ.പി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും മുതൽകൂട്ടാകുവാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഒരു സൈറ്റ് ആണിത്. അധ്യാപകർക്കാവശ്യമായ എല്ലാ പഠന വിഭവങ്ങളും എൽ.പി സ്കൂളിലെ ഓഫീസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കുന്നു. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉൾപെടുത്തണമെങ്കിൽ അവ കമന്റ് വഴി ആവശ്യപ്പെടാം.
റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന (PDF Version) Fill It and Submit It.
Share Your Ideas
പ്രിയ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നടത്തിയ മികവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗിൽ കൂടി നൽകുവാൻ താത്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ എനിക്ക് അയച്ചുതരിക. ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരത്തിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തനതായി രൂപീകരിച്ച വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം.. വിലാസം :- mashhari30@gmail.com

Class Room Commands - 02

Releted Posts With this Label


 • Close your book
 • Pick up your pencil
 • Put down your pencil
 • Go to the black board
 • Open the door
 • Close the door
 • Shut the window
 • Go back to your seat
 • Show your copy writing note book
 • Take out your English note books
 • Write down
 • Please listen to him / her
 • Let me say first
 • Walk back to your seat 
 • Walk to the door
 • Tack a sheet of paper
 • Open your work book at page no.13
 • Please pay your attention
 • Clean the black board
 • Close your books, you may go home
 • Give back your answer papers
 • Stop talking 
 • Let us stop the lesson here
 • Do your home work at home
 • Read this paragraph one after another
 • Stop doing that
 • Don’t stand here
 • Wait here
 • Take it 
 • Wait out side
 • Get ready / be ready 
 • Go at once
 • Get out 
 • Get in 
 • Don’t write 
 • Don’t go
 • Try again
 • Bring work books tomorrow
 • Please come back
 • Say your names / numbers for attendance 
 • Let me see
 • Fetch (bring) me a glass of water
 • Keep everything ready
 • Wake me up at 5o clock
 • Move a little bit
 • Don’t move
 • Don’t forget
 • Come after wards
 • Don’t say like that
 • Do your own work
 • Come back soon
 • Stay here
 • Respect your parents / elders
 • Switch on the light
 • Switch off the light
 • Go back
 • Remind me about it tomorrow
 • Don’t be late
 • Write with a red pen
 • Don’t copy others
 • Go and come
 • Go and blow your nose
 • Brush your teeth
 • Don’t stand there
 • Don’t waste your time
 • Take relax for some time

 • Keep them orderly
 • Read the sentences carefully
 • See how to write / read / say
 • See (meet) me on Sunday
 • Shut your mouth first
 • Tell him to come here
 • Wash your hands
 • Underline the words with pencil
 • Tell her, It is very urgent
 • Tell her, I am very much thankful
 • Tell me what happened actually 
 • Put it on paper / table
 • Just listen 
 • Move aside
 • Move ahead
 • Come forward
 • Leave it
 • stretch your hand
 • Don’t stand under the trees
 • Come to me 
 • All girls go to Manoj  sir
 • Go through the lessons
 • Look at the contents page
 • Show me your home work one after another
 • Now let us speak English for 10 minutes
 • Give him a big hand
 • Go to the tap and wash your face
 • Listen to me, you will be here at 9.30 A.M tomorrow
 • Carry on
 • Don’t worry
 • As it is ----
 • At any time
 • Now it is about 10o clock 
 • By name
 • As you like
 • No one knows
 • Nothing to say
 • Listen what I say ---
 • Have a little patience
 • Give some water to drink
 • Ask him
 • Go to bed
 • For each a mistake 
 • Let us begin
 • Write quickly
 • Come to Point 
 • Think before you speck
 • Day after Yesterday
 • Go ahead
 • Don’t distrub me
 • Come in time
 • Come here on time 
 • Well said
 • As usual
 • On your request
 • Don’t go any where
 • Speak loudly
 • Can you speak English to me
 • No, thanks
 • Come on
 • Switch on the fan
 • Switch off the fan
കടപ്പാട് :- 
Better English Club.
G.L.P.S, Amandoor,
P.O. Kothaparambu,
Kodungallure, Thrissur.
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Previous
Next Post »
 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia