||| എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അദ്ധ്യാപകരും റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന അടുത്ത മാസത്തെ ശമ്പളബില്ലിനോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ് ||| UPDATE|||

Kerala LPSA Helper

Kerala LP School Resources like Teaching Manuals, Teaching Aids, Videos, PPT, PDF, Excel, Software and ICT Items etc.. and Many More

സ്വാഗതം, കേരളത്തിലെ എൽ.പി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും മുതൽകൂട്ടാകുവാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഒരു സൈറ്റ് ആണിത്. അധ്യാപകർക്കാവശ്യമായ എല്ലാ പഠന വിഭവങ്ങളും എൽ.പി സ്കൂളിലെ ഓഫീസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കുന്നു. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉൾപെടുത്തണമെങ്കിൽ അവ കമന്റ് വഴി ആവശ്യപ്പെടാം.
റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന (PDF Version) Fill It and Submit It.
Share Your Ideas
പ്രിയ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നടത്തിയ മികവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗിൽ കൂടി നൽകുവാൻ താത്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ എനിക്ക് അയച്ചുതരിക. ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരത്തിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തനതായി രൂപീകരിച്ച വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം.. വിലാസം :- mashhari30@gmail.com

Bruno - The Puppy - 1

Releted Posts With this Label

Teacher shows the PPT Presentation [Check out the Following Link] of animals and their younger ones.
Teacher shows a puppy.
“What is this ?” 
“Who is ready to act as a puppy ?” 
Teacher divides the learners in to 5 groups Each group select their puppy and players Teacher provides mask, tail and a ball for the group.
“Puppy now you can play with your friends” 
Let puppy run after the group members “Geethu, you can throw the ball to each other” 
“ Puppy, you look at the ball and wag your tail” (Teacher can show the action)
“ Gopi, please come and throw the ball ” “Puppy , fetch the ball” 
“Puppy runs after the ball ! come with it !!.” 
“Gopi you give a shake hand to the puppy and say, Well done puppy you are my best friend” 
The game can be repeated in other groups.
Elicited names are written on the BB.
Can you name the puppy ? 
Here is a story about a puppy (TB page -8)
“Can you find out the name of the puppy ?” 
“Who is the boy ?” 
Teacher asks to encircle ‘Bruno’ and ‘Sachin’ in the Text, and Teacher write the names in BB (Page 8)
Now read the text individually. Teacher asks the learners to find out the words they can read and list it on BB (go, ball, puppy.......)
PICTURE INTERACTION
Who are there in the picture ?
"What is the boy doing?"
Sachin is asking Bruno to do something
‘What does Sachin point to ?” 
‘ What does Sachin say ? Can you guess?”
‘Bruno go and fetch the ball’ (Writes on BB)
"Will the pup bring the ball back?"
More Information
Some Animals and their Young Ones:
Hen :- chick
Duck :- duckling
Cat :- kitten
Dog :- puppy
Frog :- tadpole
Butterfly :- caterpillar
Buffalo :- calf
Spider:- spiderling
Pig:- piglet
Owl :- owlet
Kangaroo:- joy
Goat :- kid
Rabbit :- kit
Deer :- fawn
Sheep :- lamb
Cow :- calf
Donkey :- foal
Horse:- colt
Elephant :- calf
Lion:- cub
Monkey :- infant
Tiger :- cub
Giraffe :- calf
Fish :- fry


IMAGE FILE FORMAT DOWNLOAD LINK
MS Excel File Format  DOWNLOAD NOW!
Power Point Presentation File Format DOWNLOAD NOW!

PDF File Format DOWNLOAD NOW!
MS Word File Format DOWNLOAD NOW!
Cell Cell Cell
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Previous
Next Post »
 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia