||| എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അദ്ധ്യാപകരും റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന അടുത്ത മാസത്തെ ശമ്പളബില്ലിനോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ് ||| UPDATE|||

Kerala LPSA Helper

Kerala LP School Resources like Teaching Manuals, Teaching Aids, Videos, PPT, PDF, Excel, Software and ICT Items etc.. and Many More

സ്വാഗതം, കേരളത്തിലെ എൽ.പി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും മുതൽകൂട്ടാകുവാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഒരു സൈറ്റ് ആണിത്. അധ്യാപകർക്കാവശ്യമായ എല്ലാ പഠന വിഭവങ്ങളും എൽ.പി സ്കൂളിലെ ഓഫീസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കുന്നു. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉൾപെടുത്തണമെങ്കിൽ അവ കമന്റ് വഴി ആവശ്യപ്പെടാം.
റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന (PDF Version) Fill It and Submit It.
Share Your Ideas
പ്രിയ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നടത്തിയ മികവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗിൽ കൂടി നൽകുവാൻ താത്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ എനിക്ക് അയച്ചുതരിക. ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരത്തിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തനതായി രൂപീകരിച്ച വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം.. വിലാസം :- mashhari30@gmail.com

Class Room Commands - 05

Releted Posts With this Label

Reading.
 1. Take out your text books.
 2. Take your English text book out of the satchel.
 3. Anugrah, don't you have text book?
 4. Why didn't you bring your textbook?
 5. Never forget to bring text books.
 6. Open the book at page no.20.
 7. Open your book and
 8. take page no. 20.
 9. Please turn over the page.
 10. Look at page no. 23.
 11. What can you see on the page?
 12. Have a look at the picture.
 13. What do you see in the picture?
 14. What are there in the picture?
 15. Who are there in the picture?
 16. All of you please read the passage silently.
 17. You are instructed to read the first three paragraphs.
 18. You are requested to read silently.
 19. No lip movement and sound is required.
 20. Don't skip, try to understand the ideas.
 21. Never rush, take your own time.
 22. No need of hurry,
 23. there is enough time.
 24. Akash, do you need help?
 25. Can you read yourself?
 26. What is the story about?
 27. Who is the author of the story?
 28. Who are the main charecters?
 29. Who can say  names of the charecters?
 30. Can you say the summary of the story?
 31. Anybody can say the message of the story?
 32. Can you make some questions based on the story?
 33. Can you guess the climax of the story?
 34. Do you have any doubts?
 35. Don't hesitate to clear doubts.
 36. You can ask any questions.
 37. Who can read aloud?
 38. Amal, can you?
 39. Please try.
 40. Give a try.
 41. Anybody else?
 42. Can you hear him?
 43. They can't hear you, louder please.
 44. Read more loudly.
 45. Read fluently.
 46. Read with correct pronunciation.
 47. Don't just read, try to present the story.
 48. Read with voice modulation and facial expressions.
 49. Give proper stress and intonation.
 50. All of you please listen to the reading.
 51. You are instructed to point your finger under the lines.
 52. How was his reading?
 53. What about the reading of Anupama?
 54. Was it fluent?
 55. Was it in correct accent?
 56. Was there voice modulation?
 57. Anupama, You should try to improve your reading.
 58. Your reading is not fluent.
 59. Don't worry, you can improve by practice.
 60. Try to read newspapers everyday.
 61. You must read child magazines.
 62. You are instructed to read unit 2 several times at home.
 63. How many times did you practice yesterday.
 64. How many times have you read?
 65. You are suggested to practice reading at least twice everyday.
 66. Find out difficult words and write 5 times each.
 67. Try to dictate the words.
 68. Could you write a drama based on this story?
 69. Who will act the part of the king?
 70. Who is ready to act as the prince?
 71. Who will take the roll of the beggar?
 72. Please read the poem carefully.
 73. What is the name of the poet?
 74. Did you get the theme of the poem?
 75. What is the poet trying to say?
 76. What is the gist of the poem?
 77. Please try to find a suitable tune for the poem.
 78. Fantastic, you have found a suitable tune.
 79. Can you recite the poem?
 80. You may recite the poem in  diffrent tunes.
 81. Try it in another tune.
 82. You may recite in chorus.
 83. You should recite the poem individually.
 84. Who can recite the poem from the memory?
 85. Try to memorize the poem.
 86. You may byheart the poem.
 87. There will be a recitation competition tomarow.
 88. Prepare for that.
 89. Practice well.
 90. Can you transform the poem in to a story?
 91. Can you imagine the conversation between the mother parrot and the juvenile parrot?
 92. Can you role play the conversation?
 93. Close your books.
 94. You may put your books in the bag.
 95. Keep your books inside the bag.
 96. Put your instruments in the box.

കടപ്പാട് :- 
Better English Club.
G.L.P.S, Amandoor,
P.O. Kothaparambu,
Kodungallure, Thrissur.
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Previous
Next Post »
 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia