||| എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അദ്ധ്യാപകരും റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന അടുത്ത മാസത്തെ ശമ്പളബില്ലിനോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ് ||| UPDATE|||

Kerala LPSA Helper

Kerala LP School Resources like Teaching Manuals, Teaching Aids, Videos, PPT, PDF, Excel, Software and ICT Items etc.. and Many More

സ്വാഗതം, കേരളത്തിലെ എൽ.പി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും മുതൽകൂട്ടാകുവാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഒരു സൈറ്റ് ആണിത്. അധ്യാപകർക്കാവശ്യമായ എല്ലാ പഠന വിഭവങ്ങളും എൽ.പി സ്കൂളിലെ ഓഫീസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കുന്നു. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉൾപെടുത്തണമെങ്കിൽ അവ കമന്റ് വഴി ആവശ്യപ്പെടാം.
റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന (PDF Version) Fill It and Submit It.
Share Your Ideas
പ്രിയ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നടത്തിയ മികവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗിൽ കൂടി നൽകുവാൻ താത്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ എനിക്ക് അയച്ചുതരിക. ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരത്തിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തനതായി രൂപീകരിച്ച വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം.. വിലാസം :- mashhari30@gmail.com

Class Room Commands - 08

Releted Posts With this Label

Appreciation
Have a look at this picture, it was drawn by Thaneesha.
How is it?
Give her a round of applause.
Anupama scored full points in the unit test. Please give her a big hand.
Anil bagged first prize in the quiz competition. Put your hands together for him, please.
Aswathy has got 25 out of 25. She deserve a big hand, please do.
He got first place in riddle competition. I will give him a prize.
I would like to invite Navaneeth to receive first prize for story telling
Let's congratulate Praveen for his magnificent performance in the running race.

Applause, please.
She has done it in a very good manner. Let me appreciate her, by giving this small present.
His recitation of poem was mind blowing. Let's give him a round of claps.
Your performance was really brilliant. Hats off to you.
You sang very well, congratulations.
You are getting better in reading, keep it up.
You have improved your fluency of reading very much, keep on trying.
Your acting in the drama was outstanding. Let me shake your hand.
You are a great example for all the students, I really proud of you.
Your performance was not bad, Amal. But bad luck, forget it, better performance next time.
Don't worry, you can win next time, never quit, keep trying.
You have almost done it ! Unfortunately you couldn't complete.
Go ahead, you can do it, I'm sure.
Your presentation was not too bad.
But you have to improve it.
You are almost right, but some corrections are needed.

Listen to her way of reading, amazing!
She is a role model for all of you.
Look at his style of doing, perfect.
It's worth a round of applause, please give.
She didn't make a single of mistake.
wonderful !
You have a kind and loving heart, Manav,l bow before you.
I have no words to tell about the good deed of Abhirami, I really proud of her.
What a wonderful performance it was !
What a fantastic dance she has performed !
The role play was really heart touching !
The story was heart melting. It made my eyes wet !
How beautful it is!
How sweet the song was ! Your voice is very nice.
Look at the paper doll she has made, How is it?
Have a look at this clock, It is nice, isn't it?
കടപ്പാട് :- Better English. G.L.P.S. Amandoor,
P.0. Kothaparambu,
Kodungallure,
Thrissur.
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Previous
Next Post »
 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia