||| എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അദ്ധ്യാപകരും റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന അടുത്ത മാസത്തെ ശമ്പളബില്ലിനോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ് ||| UPDATE|||

Kerala LPSA Helper

Kerala LP School Resources like Teaching Manuals, Teaching Aids, Videos, PPT, PDF, Excel, Software and ICT Items etc.. and Many More

സ്വാഗതം, കേരളത്തിലെ എൽ.പി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും മുതൽകൂട്ടാകുവാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഒരു സൈറ്റ് ആണിത്. അധ്യാപകർക്കാവശ്യമായ എല്ലാ പഠന വിഭവങ്ങളും എൽ.പി സ്കൂളിലെ ഓഫീസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കുന്നു. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉൾപെടുത്തണമെങ്കിൽ അവ കമന്റ് വഴി ആവശ്യപ്പെടാം.
റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന (PDF Version) Fill It and Submit It.
Share Your Ideas
പ്രിയ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നടത്തിയ മികവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗിൽ കൂടി നൽകുവാൻ താത്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ എനിക്ക് അയച്ചുതരിക. ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരത്തിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തനതായി രൂപീകരിച്ച വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം.. വിലാസം :- mashhari30@gmail.com

Class Room Commands - 06

Releted Posts With this Label

Writing.
 1. You need an unruled notebook for maths.
 2. You want a ruled one for English.
 3. You should bring a lined note book for Malayalam.
 4. You can use lined or unlined books.
 5. Ajith, don't you have a pen?
 6. Anybody have two pens?
 7. Do you have more than one pen?
 8. Please lend a pen to Ajith.
 9. Could you give him a pen? He has no pen.
 10. Get a pen from your friend.
 11. You can borrow a pen from your friend.
 12. Never forget to bring writing instruments.
 13. Ensure writing utensils in the bag before leaving home.
 14. Keep your pencils sharpened.
 15. Ensure that your pen is in working condition.
 16. Always keep two pens in your box.
 17. Never drop pen down, It won't work.
 18. Don't put pen in your mouth.
 19. Keep the top with you when you lend a pen.
 20. Keep your books neat and clean.
 21. Never tear the pages off.
 22. Don't remove pages from notebooks.
 23. Cover your books with brown paper.
 24. Wrap your books with colour paper.
 25. Never mishandle your books.
 26. Never use saliva to turn over the pages.
 27. Keep your books in good condition year long.
 28. Preserve your books intact untill the year end.
 29. Leave space for margin.
 30. Draw a margin on the left side of the page.
 31. Make margin on  both sides of the page.
 32. No need to leave space for margin on both sides.
 33. leave the margin space empty.
 34. Keep the margin space unwritten.
 35. Write legibly.
 36. Never scribble .
 37. Don't scrawl on the pages.
 38. Start with a new page.
 39. Start new lesson with a new page.
 40. Always write date and day at the beginning.
 41. Never leave page between.
 42. Leave a line between.
 43. Please write down.
 44. Please take notes carefully.
 45. Don't waste time with unnecessary talks.
 46. Do your duties first, and then talk.
 47. Leave space between words.
 48. Always start a sentence with capital letter.
 49. First letter of a name should be a capital letter.
 50. Never mix capital letters and small letter.
 51. Put full stops after every sentences.
 52. Put question marks after questions.
 53. Use suitable punctuation marks whenever necessary.
 54. You may use pen or pencil in the notebook.
 55. Write with pencil, don't use pen in the text book.
 56. You can't correct mistakes.
 57. Use only pencils to draw pictures.
 58. Unless, you can't make corrections.
 59. Let me see your notebook.
 60. Please show me your notebook.
 61. Can I have a look at your writing?
 62. I can't read your writing.
 63. It is difficult to read your note, make it better.
 64. Your handwriting is not legible.
 65. It is untidy.
 66. You should improve your handwriting.
 67. You are suggested to take notes in a four line copy.
 68. Have you finished?
 69. Have you done?
 70. Have you compleated ?
 71. Have you written?
 72. May I clean the board.
 73. Can I erase first part?
 74. Do you want some more time to compleate?
 75. You should compleate within 10 minutes .
 76. I won't give you more than 15 minutes to do that.
 77. I will give you only10 minutes to write down.
 78. You should compleate within time.
 79. Aparna, you have to improve your writing speed.
 80. You must do it today itself.
 81. It should be done now itself.
 82. Put your books on the table.
 83. Please hand over your books to me.
 84. Leader, please collect all the books.
 85. Distribute all the books among the students.
 86. Give back the books to them.

Thanks :- 
Better English.
G.L.P.S. Amandoor,
P.O. Kothaparambu,
Kodungallure,Thrissure.
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Previous
Next Post »
 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia