||| എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അദ്ധ്യാപകരും റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന അടുത്ത മാസത്തെ ശമ്പളബില്ലിനോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ് ||| UPDATE|||

Kerala LPSA Helper

Kerala LP School Resources like Teaching Manuals, Teaching Aids, Videos, PPT, PDF, Excel, Software and ICT Items etc.. and Many More

സ്വാഗതം, കേരളത്തിലെ എൽ.പി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും മുതൽകൂട്ടാകുവാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഒരു സൈറ്റ് ആണിത്. അധ്യാപകർക്കാവശ്യമായ എല്ലാ പഠന വിഭവങ്ങളും എൽ.പി സ്കൂളിലെ ഓഫീസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കുന്നു. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉൾപെടുത്തണമെങ്കിൽ അവ കമന്റ് വഴി ആവശ്യപ്പെടാം.
റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന (PDF Version) Fill It and Submit It.
Share Your Ideas
പ്രിയ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നടത്തിയ മികവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗിൽ കൂടി നൽകുവാൻ താത്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ എനിക്ക് അയച്ചുതരിക. ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരത്തിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തനതായി രൂപീകരിച്ച വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം.. വിലാസം :- mashhari30@gmail.com

സംഖ്യാ ഗാനം for Class 1

Releted Posts With this Label

ഒന്നും പൂജ്യോം ഒന്നാണേ
കുടയ്ക്ക് കാല് ഒന്നാണേ
ഒന്നും ഒന്നും രണ്ടാണേ
ആനയ്ക്ക് കൊമ്പുകൾ രണ്ടാണേ
രണ്ടും ഒന്നും മൂന്നാണേ
തേങ്ങയ്ക്ക് കണ്ണുകൾ മൂന്നാണേ
മൂന്നും ഒന്നും നാലാണേ
മേശയ്ക്കു കാലുകൾ നാലാണേ
നാലും ഒന്നും അഞ്ചാണേ
ഒരുകൈ വിരലുകൾ അഞ്ചാണേ
അഞ്ചും ഒന്നും ആറാണേ
ഉറുമ്പിനു കാലുകൾ ആറാണേ
ആറും ഒന്നും ഏഴാണേ
മഴവിൽ നിറങ്ങൾ ഏഴാണേ
ഏഴും ഒന്നും എട്ടാണേ
ചിലന്തിക്കു കാലുകൾ എട്ടാണേ
എട്ടും ഒന്നും ഒമ്പതാണേ
ഒരക്ക സംഖ്യകൾ ഒമ്പതാണേ
ഒമ്പതും ഒന്നും പത്താണേ
ഞണ്ടിനു കാലുകൾ പത്താണേ.

Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Previous
Next Post »
0 Comments for "സംഖ്യാ ഗാനം for Class 1"

 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia