||| എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അദ്ധ്യാപകരും റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന അടുത്ത മാസത്തെ ശമ്പളബില്ലിനോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ് ||| UPDATE|||

Kerala LPSA Helper

Kerala LP School Resources like Teaching Manuals, Teaching Aids, Videos, PPT, PDF, Excel, Software and ICT Items etc.. and Many More

സ്വാഗതം, കേരളത്തിലെ എൽ.പി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും മുതൽകൂട്ടാകുവാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഒരു സൈറ്റ് ആണിത്. അധ്യാപകർക്കാവശ്യമായ എല്ലാ പഠന വിഭവങ്ങളും എൽ.പി സ്കൂളിലെ ഓഫീസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കുന്നു. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉൾപെടുത്തണമെങ്കിൽ അവ കമന്റ് വഴി ആവശ്യപ്പെടാം.
റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന (PDF Version) Fill It and Submit It.
Share Your Ideas
പ്രിയ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നടത്തിയ മികവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗിൽ കൂടി നൽകുവാൻ താത്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ എനിക്ക് അയച്ചുതരിക. ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരത്തിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തനതായി രൂപീകരിച്ച വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം.. വിലാസം :- mashhari30@gmail.com

Pravesanolsava Ganam 2017- 2018

Releted Posts With this Label

LYRICS--MURUKAN KATTAKADA
MUSIC--VIJAYKARUN
SINGERS--SREERAM.., VAIKOM VIJAYALAKSHMI..
STUDIO--IRIS DIGITAL TVM

വാകകൾ പൂത്തൊരു വസന്തകാലം പള്ളിക്കൂടക്കാലം.
വാടികൾ തോറും പാറി നടക്കും പൂമ്പാറ്റക്കാലം.
പുത്തനുടുത്തൊരു പുലർകാലം മഴ - കെട്ടിയുയർത്തിയ കൂടാരം.
ഇത്തിരിവട്ടക്കുടയും ചൂടി തത്തീതത്തക്കുരുന്നുകൾ.
വരവായ് വീണ്ടും വസന്തകാലം, പള്ളിക്കൂടക്കാലം.
'അ'മുതൽ 'ക്ഷ'വരെയുള്ളക്ഷര മായാജാലക്കാലം.

(തുമ്പികളേ പൂത്തുമ്പികളേ വാതേനു നുണഞ്ഞേ പോകാം
അറിവിൻ തേന്മഴയേറ്റു കുളിർന്നൊരു തുടിതാളത്തിൽ കളിയാടാം) (chorrus)

അക്ഷരമുറ്റത്തായിരമായിരം അരളിപ്പൂവുകൾ ചിരിതൂകി.
കളിയും ചിരിയും വളകൾ കിലുങ്ങി ഊഞ്ഞാലാടി കാകളികൾ.
പൂക്കാലം വരവായീ പുതിയൊരു പ്രവേശനോത്സവമായി.
വിടർന്ന കണ്ണിൽ വിരിയും കഥയുടെ വിരുന്നുകാലം വരവായി..
വസന്തകാലംവരവായി

തുമ്പികളേ പൂത്തുമ്പികളേ വാ തേനു നുണഞ്ഞേ പോകാം
അറിവിൻ തേന്മഴയേറ്റു കുളിർന്നൊരു തുടിതാളത്തിൽ കളിയാടാം  (chorrus)

വാകകൾ പൂത്തൊരു വസന്തകാലം പള്ളിക്കൂടക്കാലം.
വാടികൾ തോറും പാറി നടക്കും പൂമ്പാറ്റക്കാലം.

അപ്പൂപ്പൻ താടിക്കാലം വന്നക്കരെ നിന്നൊരു കുളിർ കാറ്റിൽ.
പുസ്തക സഞ്ചിയണിഞ്ഞും കൊണ്ടേ കുഞ്ഞാറ്റക്കിളികൾ വരവായ്
പൂക്കാലം വരവായീ പുതിയൊരു പ്രവേശനോത്സവമായി.
വിടർന്ന കണ്ണിൽ വിരിയും കഥയുടെ വിരുന്നുകാലം വരവായി..
വസന്തകാലംവരവായി

വാകകൾ പൂത്തൊരു വസന്തകാലം പള്ളിക്കൂടക്കാലം.
വാടികൾ തോറും പാറി നടക്കും പൂമ്പാറ്റക്കാലം.
പുത്തനുടുത്തൊരു പുലർകാലം മഴ - കെട്ടിയുയർത്തിയ കൂടാരം.
ഇത്തിരിവട്ടക്കുടയും ചൂടി തത്തീ തത്തക്കുരുന്നുകൾ .
വരവായ് വീണ്ടും വസന്തകാലം പള്ളിക്കൂടക്കാലം.
'അ'മുതൽ 'ക്ഷ'വരെയുള്ളക്ഷര മായാജാലക്കാലം. (chorrus)

(തുമ്പികളേ പൂത്തുമ്പികളേ വാ തേനുനുണഞ്ഞേ പോകാം
അറിവിൻ തേന്മഴയേറ്റു കുളിർന്നൊരു തുടിതാളത്തിൽ കളിയാടാം)
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Previous
Next Post »
 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia