||| എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അദ്ധ്യാപകരും റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന അടുത്ത മാസത്തെ ശമ്പളബില്ലിനോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ് ||| UPDATE|||

Kerala LPSA Helper

Kerala LP School Resources like Teaching Manuals, Teaching Aids, Videos, PPT, PDF, Excel, Software and ICT Items etc.. and Many More

സ്വാഗതം, കേരളത്തിലെ എൽ.പി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും മുതൽകൂട്ടാകുവാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഒരു സൈറ്റ് ആണിത്. അധ്യാപകർക്കാവശ്യമായ എല്ലാ പഠന വിഭവങ്ങളും എൽ.പി സ്കൂളിലെ ഓഫീസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കുന്നു. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉൾപെടുത്തണമെങ്കിൽ അവ കമന്റ് വഴി ആവശ്യപ്പെടാം.
റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന (PDF Version) Fill It and Submit It.
Share Your Ideas
പ്രിയ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നടത്തിയ മികവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗിൽ കൂടി നൽകുവാൻ താത്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ എനിക്ക് അയച്ചുതരിക. ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരത്തിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തനതായി രൂപീകരിച്ച വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം.. വിലാസം :- mashhari30@gmail.com

PREPOSITIONS ATTACHED TO CERTAIN WORD'S

Releted Posts With this Label

1.abide......by
2.absorbed....... In
3.abstain ......from
4.Accomplice......with
5.accused......(Sb)of(sth)
6.accustomed..... To
7.addicted........ To
8.adhere........ To
9.admit........to/into
10.advantage....... Over (sb) of (sth)
11.advantage........ Of(sth)
12.affection.......... For
13.afflicted......,. With
14.afraid......... Of
15.agree.......... To(proposal)
16.agree............. With(a person)about/on sth
17.aim .......at
18.aloof........from
19.alternative......... To
20.amazed.......... At
21.angry............with/at(sb)
22.angry............at/about(sth)
23.anxious.......... For(sb)
24.anxious........ About (sth)
25.apologize...... To(sb) for (sth).
26.appeal........ To(sb)for(sth)
27.appetite..... For
28.approach........to
29.akin........to
30.acclimatize........ To
31.apparent........ To(sb)
32.apparent...... From(sth)
33.appoint.......(sb)to(sth)
34.apply........ To(sb)for(sth)
35.appropriate........ To/for
36.approve..............of
37.aptitude............ For
38.ashamed............ Of
39.aspire...................to
40.assent..................to
41.associate..........with
42.dissociate........from
43.assure...............of
44.astonished........ At
45.atone................. For.
46.attached..............to
47.attend..................to
48.attribute......(sth) to (sth/sb)
49.authority........Over(=power)
50.authority............ On(=expert)
51.avail.........(oneself)of(sth)
52.averse.................to
53.ban(n)..............On
54.ban(v)...........(sb)from(sth/doing sth)
55.bad..........at(=not good at)
56.bad............for(=harmful)
57.believe.............in
58.beneficial................ To
59.benefit................ By/from
60.blame.............(sb/sth)for(sth).
61.boast................of
62.bound............... For
63.burden(n)............... To
64.burden(v)................with
65.busy.................with
66.bearing.............. On
67.campaign........... Against/for
68.capable............... Of
69.concern.............. For/about
70.careful...............about/for
71.caution............ About/against
72.charge.............. With
73.claim..................on/to
74.clash........... With(sb)over(sth)
75.collide................with
76.Collude.........with(sb)in(sth)
77.comment................on
78.compare..........to(=to show likeliness)
79.compare ..............with(=to show contrast)
80.compassion.......... For
81.compatible........... With
82.compensation....... For
83.compliance............ With
84.compliment............. On
85.comply................. With
86.conducive............. To
87.confide.............in(=trust)
88.confide.............to(=tell)
89.confidence.............In.
90.confident............. Of/about
91.confined.......... (Sb/sth)to(sth)
92.conform............ To
93.conformity......... With
94.congenial............. To
95.congratulate......... (Sb)on(sth)
96.connect.......(sth)to(sth)
97.consent............. To
98.consist................of
99.contemporary........ With
100.contempt........... For
101.contend....... With(=to have to deal with a problem or difficult situation)
102.contend.........for(=to compete against sb in order to gain sth)
103.content..............with
104.contrary.............to
105.control............ Over
106.connive..........at/in(sth)
107.connive..............with(sb)
108.close...................to
109.complain.........to(sb)about/of(sth)
110.crash...............into
111.convenient......... For(sb/sth)
112.converse.............. With
113.convict........... (Sb)of(sth)
114.cure(v).......(sb)of(sth)
115.cure(n).............for
116.concern(n)........about/for/over.
117.concerned (adj)........about/for/over(=worried)
118.concerned (adj).......about/with(=interestedin)
119.deal........in(=trade)
120.deal.......with(=to take appropriate action).
121.delight.................in
122.depend......... On/upon
123.deprive..........(sb/sth)of(sth)
124.desist............... From
125.destitute................of
126.detrimental............ To
127.deviate................ From
128.devoid................. Of
129.differ..........from(s
b/sth)=to be different from sb/sth
130.differ............with(sb)about/on/over (sth)=to disagree with SB
131.different........... From/to/than
132.disgusted.......... At/by/with
133.dispense............ With
134.dispose.............of
135.die.......................of
Eg:person died of accident.
Die.........with(=disease)
Eg: person died with cancer
Die.............for(=purpose)
Eg:person died for country/organization.
136.dissent..........from
137.dote........... On/upon
138.double (n)/doubtful (adj)........about
139.drenched....... In/with
140.decline......... In/of
141.eager................. For
142.eligible............... For
143.engaged......... In/on(sth)=busy doing sth
144.engaged....... To(sb )=having agreed to marry sb
145.enthusiasm.......... For/about
146.entrust......(sb)with(sth)
147.entrust.......(sth)to(sb)
148.envious/jealous......Of
149.envy...............at
150.entitle/entitlement.....To
151.equal........... To
152.escape......... From
153.essential........ To/for
154.excel..............at/in
155.exception.............. To
156.excuse.......... (Sb) for (sth)=forgive
157.excuse........ For (=reason)
158.exemption.......... From
159.expose.........(sth)to (sb)
160.encroach..........on/upon
161.expect....... (Sth)from (sb)
162. fail. ...............in
163. faith................. In
164.faithful............. To
165.famous........... For
166.fearful.............. For (sb)
167.fearful.............. Of(sth)
168.feed/live.....on(=eat)
169.fight....... With(sb)about/for (sth)
170.fill .........(sth)with(sth).
171.fill....................in(sth)
172. fit/ unfit........... ...For
173.fond.....................of
174.fondness............ For
175.free............from/of
176.frightened............ At
177.full.......................of
178.fuss...........about/over
179.fed up..............with
180.glad.......about (=happy)
181.glad.......of(=greatful)
182.glance............... At
183.good......at(=able to do sth well)skillful
184.good.........for(=suitable) convenient
185.grapple........... With
186.greatful.......to(sb)for(sth)
187.grief........... At/over
188.grieve.........for/over
189.guard.........Against
190.guilty........ About
(=feeling ashamed because you have done sth that you know is wrong)
191.guilty........ Of(=having done sth illegal)
192.harmful/injurious.....To
193.heir...........to ( sth)
194.heir..........of (sb)
195.hint.............at
196.hope........... For
197.hope...........for/of
198.hopeful........... About/of
199.hostile............. To
200.habit......of(doing something)
201.identical....... With
202.ignorant......... About/of
203.impact.....Of(sb)on(sth/sb)
204.impose........... On
205.impress....... (Sb) with(sth)
206.impression......... On(sb)
207.impression..... Of(sth)
208.impressed........with/by
209.independent........ Of
210.indifferent/callous......to
211.indispensable...... To(sb/sth)
212.indispensable........ For(doing sth)
213.infected................ With
214.infer....................from
215.influence..... Over(=control)
216.influence........ On/upon(=effect)
217.inform.............. Of
218.inquiry............about/into
219.insight............ Into
220.insist.................on
221.insistence..........on
222.interact.............. With
223.interaction......... With (sb/sth)
224.interaction....... Between (two things or persons)
225.interested........... In
226.interfere......... In(=get involved)
227.interfere........ With(=prevent)
228.invest....................in
229.involved...............in
230.irrelevant............... To
231.irrespective........... Of
232.meddle............... In
233.keen......................on
234.kind/cruel............to
235.lack....................of
236.lacking................in
237.lament...........over
238.laugh................. At
239.lead.....................to
240.leave..........for(a place)=go to
241.liable....... For(=legal )

Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Previous
Next Post »
0 Comments for "PREPOSITIONS ATTACHED TO CERTAIN WORD'S"

 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia