||| എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അദ്ധ്യാപകരും റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന അടുത്ത മാസത്തെ ശമ്പളബില്ലിനോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ് ||| UPDATE|||

Kerala LPSA Helper

Kerala LP School Resources like Teaching Manuals, Teaching Aids, Videos, PPT, PDF, Excel, Software and ICT Items etc.. and Many More

സ്വാഗതം, കേരളത്തിലെ എൽ.പി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും മുതൽകൂട്ടാകുവാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഒരു സൈറ്റ് ആണിത്. അധ്യാപകർക്കാവശ്യമായ എല്ലാ പഠന വിഭവങ്ങളും എൽ.പി സ്കൂളിലെ ഓഫീസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കുന്നു. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉൾപെടുത്തണമെങ്കിൽ അവ കമന്റ് വഴി ആവശ്യപ്പെടാം.
റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന (PDF Version) Fill It and Submit It.
Share Your Ideas
പ്രിയ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നടത്തിയ മികവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗിൽ കൂടി നൽകുവാൻ താത്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ എനിക്ക് അയച്ചുതരിക. ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരത്തിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തനതായി രൂപീകരിച്ച വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം.. വിലാസം :- mashhari30@gmail.com

വിദ്യാലയ തല SRG ശില്പശാലയുടെ അജണ്ട

Releted Posts With this Label

29.5.17 ന് വിദ്യാലയ തല  SRG ശില്പശാലയുടെ അജണ്ട.
1. ഓരോ അധ്യാപകന്റെയും ചുമതലകൾ തീരുമാനിക്കൽ .
2.സ്കൂൾ വികസനത്തിനായി 25.5.17 ന് സമന്വയം ശില്പശാലയിൽ നിന്നും ഉയർന്ന് വന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ വായിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ.p in point Planning...
3. ജൂൺ മാസത്തെ കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കൽ
4. പ്രവേശനോത്സവം സൂക്ഷ്മതല ആസൂത്രണവും.
5. പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം.
6. വായനാ ദിന പരിപാടികൾ planing
7.class room ക്രമീകരണം.
8. class library സജജീകരിക്കൽ
9. chart കൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കൽ...School Time table, class time table എന്നിവ chart ക ളിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കൽ, ഒട്ടിക്കൽ.
10. Register എഴുതി തയ്യാറാക്കൽ
11. ജൂണിലെ CPTAഅജണ്ട തീരുമാനിക്കൽ, ക്ഷണക്കത്ത്, തിയ്യതി, സമയം .
12. School clubകളുടെ ഉദ്ഘാടനം
13. Pre Test പ്രവർത്തനങ്ങൾ .
14. കുട്ടിയെ അറിയാൻ students profile
15. PTA, SDC കമ്മിറ്റികൾ
16. TB, Uniform വിതരണം
17.Grant വിനിയോഗം
18.ഐ.ടി, Assembly, ബാലസഭ: etc

Punctuality is not about being on time,
It's basically about respecting your own commitments.

Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Previous
Next Post »
0 Comments for "വിദ്യാലയ തല SRG ശില്പശാലയുടെ അജണ്ട"

 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia