||| എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അദ്ധ്യാപകരും റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന അടുത്ത മാസത്തെ ശമ്പളബില്ലിനോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ് ||| UPDATE|||

Kerala LPSA Helper

Kerala LP School Resources like Teaching Manuals, Teaching Aids, Videos, PPT, PDF, Excel, Software and ICT Items etc.. and Many More

സ്വാഗതം, കേരളത്തിലെ എൽ.പി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും മുതൽകൂട്ടാകുവാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഒരു സൈറ്റ് ആണിത്. അധ്യാപകർക്കാവശ്യമായ എല്ലാ പഠന വിഭവങ്ങളും എൽ.പി സ്കൂളിലെ ഓഫീസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കുന്നു. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉൾപെടുത്തണമെങ്കിൽ അവ കമന്റ് വഴി ആവശ്യപ്പെടാം.
റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന (PDF Version) Fill It and Submit It.
Share Your Ideas
പ്രിയ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നടത്തിയ മികവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗിൽ കൂടി നൽകുവാൻ താത്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ എനിക്ക് അയച്ചുതരിക. ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരത്തിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തനതായി രൂപീകരിച്ച വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം.. വിലാസം :- mashhari30@gmail.com

Simple Riddles

Releted Posts With this Label

🔴 I am a classroom object.

💙 l am white in colour

⚫ l am small in size

🔵 l am long in shape

❤ l am teacher's pet

👦🏻 Who can say,

  Who am I ❓

🤣I am a chalk 🤣
➖➖➖➖➖➖➖

💛 l am a writing utensil

💜 l am long in shape

❤ l  have a sharp tip

💙 But, I have no lid

👦🏻 Can you guess,

  Who am I ❓

😃 I am a pencil  😃

➖➖➖➖➖➖➖

🔵 I am a study material

⚫ I am square in shape

🔴 I wear dress

🔵 I have letters and pictures inside

⚫ I  am made of paper

👦🏻 Anybody can say ,

   Who am I ❓

🤣 I am a book 🤣

➖➖➖➖➖➖➖

🦋 I am a classroom object

🦋 I am very small

🦋 But, I can correct mistakes

🦋 I am student's pet

🦋 I am made of rubber

👦🏻 Can you say my name❓

😃 I am an eraser 😃

➖➖➖➖➖➖➖

🍭 I am a writing material

🍖I am long in shape

🍩 I have a sharp tip

🍦I have a lid

👦🏻 Can you find out my name?

😜 I am a pen 😜

👩‍💼 I have four legs, but I can't walk

What am I ❓

✔ A table

🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲

👨‍💼 I have two hands, But I can't clap

What am I❓

✔ A chair

🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲

👩‍💼 I have a neck, but no head

What am I ❓

✔ A shirt

🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲

👨‍💼 I always come down, never ever go up

Tell, what am I❓

✔ Rain

🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲

👩‍💼 I always go up, never ever come down

Tell, what am I❓

✔Smoke

🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲

👨‍💼 I can eat everything, but can't drink water

What am I ❓

✔ Fire

🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲

👩‍💼 I travel all over the world, but I have no legs or wheels

What am I ❓

✔ A stamp

🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲

👨‍💼When I am young, lam tall.
When I am old, I am short

What am I❓

✔A candle

🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲

👩‍💼I am a traveller who travel all over the world, but I can't move

What am I❓

✔ Road

🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲

👨‍💼I can clap, but I have no hands

What am I ❓

Thunder

1⃣ What two Keys can not open any door ❓

🤠 A monkey and a donkey

💩💩💩💩💩💩💩

2⃣ I have many branches, but I am not a bank.

Who am I ❓

🤠 A tree

💩💩💩💩💩💩💩

3⃣ What kind of room has no doors and windows ❓

🤠 A mushroom

💩💩💩💩💩💩💩

4⃣ You can't wear this dress.

What is that ❓

🤠 Address

💩💩💩💩💩💩💩

5⃣ What bank never has no money ❓

🤠 A riverbank

💩💩💩💩💩💩💩

6⃣ What has many rings but no fingers ❓

🤠 A telephone

💩💩💩💩💩💩💩

7⃣ Where does Friday comes before Thursday❓

🤠 In a dictionary

💩💩💩💩💩💩💩

8⃣ Which month has 28 days?

🤠 All months have 28 days

💩💩💩💩💩💩💩

9⃣ How many letters are there in the alphabet❓

🤠 8 letters

💩💩💩💩💩💩💩

🔟 What starts with T, is filled with T, and ends with T ❓

🤠 A TEAPOT

💩💩💩💩💩💩💩

Collected by

glpsamandur@gmail.com

⛱⛱⛱⛱⛱⛱⛱

Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Previous
Next Post »
0 Comments for "Simple Riddles"

 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia