||| എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അദ്ധ്യാപകരും റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന അടുത്ത മാസത്തെ ശമ്പളബില്ലിനോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ് ||| UPDATE|||

Kerala LPSA Helper

Kerala LP School Resources like Teaching Manuals, Teaching Aids, Videos, PPT, PDF, Excel, Software and ICT Items etc.. and Many More

സ്വാഗതം, കേരളത്തിലെ എൽ.പി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും മുതൽകൂട്ടാകുവാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഒരു സൈറ്റ് ആണിത്. അധ്യാപകർക്കാവശ്യമായ എല്ലാ പഠന വിഭവങ്ങളും എൽ.പി സ്കൂളിലെ ഓഫീസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കുന്നു. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉൾപെടുത്തണമെങ്കിൽ അവ കമന്റ് വഴി ആവശ്യപ്പെടാം.
റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന (PDF Version) Fill It and Submit It.
Share Your Ideas
പ്രിയ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നടത്തിയ മികവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗിൽ കൂടി നൽകുവാൻ താത്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ എനിക്ക് അയച്ചുതരിക. ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരത്തിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തനതായി രൂപീകരിച്ച വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം.. വിലാസം :- mashhari30@gmail.com

Kerala Teacher Eligibility Test (K-TET) 2017 Notification

Releted Posts With this Label

Kerala Teacher Eligibility Test (K-TET) AUGUST 2017 Notification
The RTE Act 2009 directs the State to ensure the quality requirement for recruitment of teachers. The persons recruited as teachers should possess the essential aptitude and ability to meet the challenges of teaching at all levels of schooling. K-TET is an examination to assess the quality of teacher candidates for Lower Primary, Upper Primary and High School Classes in Kerala.
Separate test will be conducted to select teachers for Category I (Lower Primary classes), Category II (Upper Primary classes) Category III (High School classes) and Category IV ( for Language Teachers - Arabic, Hindi, Sanskrit, Urdu (up to UP classes), Specialist Teachers (Art & Craft) and Physical Education teachers.

The conduct of the examination is entrusted with Pareeksha Bhavan, Kerala. A prospectus for the examination is made available in the website of Pareeksha Bhavan (www.keralapareekshabhavan.in) and SCERT (www.scert.kerala.gov.in) Candidates are strictly advised to go through the same before submitting the application form. Qualifications for applying for each category are given in detail in the Prospectus. The exam fee is Rs.500/- (Rupees Five Hundred) for each category. Fee for SC/ST and differently abled categories is Rs.250/- (Rupees Two Hundred and Fifty only).

Time Schedule 
 Notification : 01/07/2017
Notification & Prospectus ( Malayalam )Notification & Prospectus (ENGLISG)
Commencement of on-line registration of application : 03/07/2017
How to apply for K-TET/Guideline
Closure of Online Application Step I : 17/07/2017
Closure of Online Application Step II : 18/07/2017

Issue of Online Hall Ticket : 01/08/2017 onwards

Date of Examination
 Category I : 12/08/2017 10.00 am -12.30 am

Category II : 12/08/2017 2.00 pm - 4.30 pm
Category III : 19/08/2017 11.00 am - 01.30 pm

Category IV : 19/08/2017 2.30 pm - 5.00 pm

General Information Syllabus -
Category I
Category II
Category III
CategoryIV
K-TET Contact Numbers 
0471-2546833
0471-2546832
0471-2546823


Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Previous
Next Post »
1 Comments for "Kerala Teacher Eligibility Test (K-TET) 2017 Notification"

KTET Result 2017 for Category I, II, III & IV coming soon. Exam held on 12th & 19th August. Download Kerala TET 2017 Result from here.

 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia