||| എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അദ്ധ്യാപകരും റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന അടുത്ത മാസത്തെ ശമ്പളബില്ലിനോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ് ||| UPDATE|||

Kerala LPSA Helper

Kerala LP School Resources like Teaching Manuals, Teaching Aids, Videos, PPT, PDF, Excel, Software and ICT Items etc.. and Many More

സ്വാഗതം, കേരളത്തിലെ എൽ.പി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും മുതൽകൂട്ടാകുവാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഒരു സൈറ്റ് ആണിത്. അധ്യാപകർക്കാവശ്യമായ എല്ലാ പഠന വിഭവങ്ങളും എൽ.പി സ്കൂളിലെ ഓഫീസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കുന്നു. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉൾപെടുത്തണമെങ്കിൽ അവ കമന്റ് വഴി ആവശ്യപ്പെടാം.
റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന (PDF Version) Fill It and Submit It.
Share Your Ideas
പ്രിയ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നടത്തിയ മികവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗിൽ കൂടി നൽകുവാൻ താത്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ എനിക്ക് അയച്ചുതരിക. ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരത്തിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തനതായി രൂപീകരിച്ച വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം.. വിലാസം :- mashhari30@gmail.com

Onam Worksheets for Class 3

ഓണാവധി കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക് ഷീറ്റ് താഴെ നൽകുന്നു. മുണ്ടക്കയം CMS എൽ.പി സ്കൂൾ തയ്യാറാക്കിയ ഓണത്തുമ്പി   എന്ന പേരിലുള്ള ഈ W...

Onam Worksheets for Class 2

ഓണാവധി കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക് ഷീറ്റ് താഴെ നൽകുന്നു. മുണ്ടക്കയം CMS എൽ.പി സ്കൂൾ തയ്യാറാക്കിയ ഓണത്തുമ്പി   എന്ന പേരിലുള്ള ഈ W...

Onam Worksheets for Class 1

ഓണാവധി കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക് ഷീറ്റ് താഴെ നൽകുന്നു. മുണ്ടക്കയം CMS എൽ.പി സ്കൂൾ തയ്യാറാക്കിയ ഓണത്തുമ്പി   എന്ന പേരിലുള്ള ഈ W...

കുട്ടിപ്പുര Class 2 Malayalam

കളിവീട് നിര്‍മ്മാണം കുട്ടിപ്പുര എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  എന്‍റെ വീടും എന്‍റെ നാടും പ്ലോട്ട് തയ്യാറാക്കാനായി കളിവീട് നിര്‍മ്മാ...

നമ്മുടെ കലകൾ - 4

കാളിത്തീയാട്ട് കേരളത്തിലെ അയ്യപ്പന്‍ കാവുകളിലും അമ്മന്‍ കാവുകളിലും പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അന്തരാള വര്‍ഗത്തില്‍പെട്ട തീയാട്ടുണ്ണികളാ...

നമ്മുടെ കലകൾ - 3

ചോഴിക്കളി  മധ്യകേരളത്തില്‍ തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന ദൃശ്യകലാരൂപം. നായന്മാരും കുംബാരന്മാരും കൂടി നടത്തുന്ന കലാപ്രകടനം സാമ...

കൃഷിച്ചൊല്ലുകൾ

ഉടമയുടെ കണ്ണ് ഒന്നാംതരം വളം. കതിരിൽ വളം വച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല! അടയ്ക്കയായാൽ മടിയിൽ വയ്ക്കാം അടയ്ക്കാമരമായാലോ അടുത്തുനട്ടാൽ അഴക്, അകല...
 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia