||| എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അദ്ധ്യാപകരും റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന അടുത്ത മാസത്തെ ശമ്പളബില്ലിനോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ് ||| UPDATE|||

Kerala LPSA Helper

Kerala LP School Resources like Teaching Manuals, Teaching Aids, Videos, PPT, PDF, Excel, Software and ICT Items etc.. and Many More

സ്വാഗതം, കേരളത്തിലെ എൽ.പി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും മുതൽകൂട്ടാകുവാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഒരു സൈറ്റ് ആണിത്. അധ്യാപകർക്കാവശ്യമായ എല്ലാ പഠന വിഭവങ്ങളും എൽ.പി സ്കൂളിലെ ഓഫീസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കുന്നു. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉൾപെടുത്തണമെങ്കിൽ അവ കമന്റ് വഴി ആവശ്യപ്പെടാം.
റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന (PDF Version) Fill It and Submit It.
Share Your Ideas
പ്രിയ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നടത്തിയ മികവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗിൽ കൂടി നൽകുവാൻ താത്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ എനിക്ക് അയച്ചുതരിക. ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരത്തിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തനതായി രൂപീകരിച്ച വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം.. വിലാസം :- mashhari30@gmail.com

Govt Orders from 01-6-2010 to 02-08-2010

Releted Posts With this Label


DateDownloads
02-08-2010School Parliament Election 2010 : Special order for the schools following Muslim Calendar
02-08-2010School Parliament Election 2010-2011
01-08-2010Salary & Allowances of August, 2010 : Early disbursement in connection with onam festival
31-07-2010Rashtriya Madhyamik Siksha Abhiyan (RMSA) Frame Work for Implementation
30-07-2010GPF Calculator-2010 prepared by R.Ajayakumar,Head Clerk,Block Office,Mullasserry,Thrissur
29-07-2010Staff Fixation 2010-11 : Date extended to 14-8-2010 Gazatte Nofification
28-07-2010State NTS Examination 2010 CIRCULAR - Application form
27-07-2010SSLC revaluation results - Third Spell
26-07-2010protected teachers to be served in Juvenile homes
26-07-2010An old order allowing Aided schools to draw the required amount to join ICT Scheme from Special fee accumulated balance etc.
25-07-2010Short listed books - 1000 books for 1000 School Libraries: Circular - School List - List of Books - Essential Books - Venue of Exhibition
24-07-2010Link for Edusoft package CD image for SGL Lenny 3.8
23-07-2010General Education Year plan : Standard X - Standard IX - Standard VIII
23-07-2010Important instructions to implement ICT in schools reg
23-07-2010Circular about Inspire Award :2009-2010 Directions about State/District Level Exibition
22-07-2010Government Order about the sanctionong of new Higher Secondary Schools
22-07-2010DPI circular about Science/maths/Social & other club formation in schools
21-07-2010HSE : Directions for the implementation of ICT in Higher secondary schools
21-07-2010Questionaire for finding the best PTA from the schools in Kerala State
19-07-2010Pre-matric Scholarship 2010-11 - extension of date of Pre Matric Scholarship 2010-2011
19-07-2010DPI circular about the 30 days English Teachers' Training at Banglore
19-07-2010Inspire award : Distribution of Demand Draft for the selected stuents
17-07-2010Seminar Cum Exhibition being organized by Institute of Sciecntific Research & Training, TVM
17-07-2010EKM DDE :T.T.C Admission 2010 - Second Allotment & Interview Notification
16-07-2010HSE Department : Display of Guidelines about the Tobacco free Schools/Educational Institutions
15-07-2010DA/DR increased to 78%; Orders Issued
15-07-2010Noon Meal Program: Egg Distribution Poultry Development Corporation as Agency
15-07-2010Noon Meal Program: E-Banking for contingent charge distribution
13-07-2010Advertisement for National Talent Search Examination 2011 - Application Form 2011 - Learn about the test
13-07-2010List of Candidates Selected For Interview (NTSE 2010)
13-07-2010Report of the committee for revamping scholarship schemes
11-07-2010Higher Secondary Education : Vacancies for Supplementary Allotment for plus one admission
10-07-2010Income Tax deduction from Salaries under section 192 of the Income tax act 1961 During the financial year 2009-10
10-07-2010Income Tax return - Saral-II (ITR 1) form - Word format
10-07-2010Finance : Income Tax; e-tutorial on TDS provisions - Format of forms
10-07-2010Ernakulam DDE Circular : regarding the Training on SPARK for UP/LP Section
09-07-2010DPI Circular about the appointment of teachers instead of the teachers who selected in OSS Team
09-07-2010Inculcate Scholarship 2010-2011 - Application for screening Test
08-07-2010Set 2010 Exam Result & Directions to collect the Certificate for winners
08-07-2010HSE : School Transfer & Supplementary Allotment Instruction
08-07-2010Secondary-Higher secondary Exam-2011
Instructions
 -- Model Score Sheet
07-07-2010Higher Secondary Education : Marginal Increase of Unaided Plus one seats
07-07-2010A Help file to share Printer on Ubuntu
06-07-2010Premetric Scholarship 2010-2011 : Circular for Headmasters - Circular for AEO/DEO - Consolidation Proforma
06-07-2010Proposals invited for Inspire award : 2010 - 2011
06-07-2010Ernakulam Revenue Distirct : Name of Inspire Award winners for the year 2009-2010
04-07-2010Service and Payroll Administrative Repository for Kerala (SPARK) EMPLOYEE DATA SHEET
03-07-2010Election for Sub district & District Sports Secretaries for the current accademic year
02-07-2010Teachers engaged in Enumeration/Census duty etc - Treating of the period as duty sanctioned
02-07-2010DPI Circular about Prof. Joseph Mundassery memorial Literature award 2009 - Inviting articles from teachers
01-07-2010Higher Secondary Education : Purchase of A3 Printers for the implementation of SPARK
01-07-2010School Management and Development committee formation in all Schools
01-07-2010Scholarship to Muslim/Nadar Girl Students in UP & HS Classes - Enhancement of the Scholarship amount and Parental Income
01-07-2010Scholarship to Muslim/Nadar Girls students
Order
01-07-2010Muslim/Nadar/ Anglo indian/OBC Girls Scholarship : A correction & Clarification in the above circular
01-07-2010Circular about the Scholarship of Muslim /Nadar /OBC/Anglo indian girls (BPL) for 2010-11 (previous)
01-07-2010GO about the Muslim-Nadar-Anglo Indian-OBC Scholarship (previous)
01-07-2010DPI Circular about Muslim/Nadar/Anglo-Indian/OBC/LSS/USS/National Scholarships 2009-2010(previous)
30-06-2010Incentive to Girls for Secondary Education - for SC/ST students in Standard IX - Proforma
29-06-2010SSLC March 2010 - Revaluation Result - New Scheme (II nd Spell) - (Click here for I spell result)
29-06-2010Purchase of IXth Standard Hand books by Using Special fees
29-06-2010Admission/Examination in Govt. recognised schools-Time limit extension-Order
29-06-2010Proforma for Collecting the number of students in minority schools (Form-2)
29-06-2010Ernakulam DEO circular about State level Vidyaramgam Reading Competition
29-06-2010High School Teachers/Teacher Trainers attending
30 days Teacher Development Programme in ELT, Banglore
28-06-2010Government Assistance for Pre-Primary employees -Order
28-06-2010Circular about TPFP (Total Physical Fitness Programme) for the accademic year 2010-2011
28-06-2010GO about Waiting for posting; Instructions to avoid delay in giving posting orders
28-06-2010Ernakulam : One day Verification 2010-11 - Name of selected teachers & Training Centers
28-06-2010DPI Circular : Clarification of above Circular About Green Gram distribution in Noon meal Program
28-06-2010DPI Circular about Noon Feeding program for the year 2010-2011 - Instructions (Previous)
28-06-2010DPI Circular on NOON FEEDING program in Govt/Aided Schools (Previous)
27-06-2010Ernakulam Revenue District: LSS Scholarship result announced
27-06-2010Ernakulam Revenue District: USS Scholarship result announced
25-06-2010Ernakulam DEO : Collection and remittance of Festival fund & Athletic Fund 2010-11
25-06-2010EKM DEO : Proforma for the workshop at Artistic, Edappally on 29/6/2010, 10 am (below 75% Result in SSLC-March 2010)
25-06-2010DPI Cirular published about the State School Work Experience Club & Download Details
25-06-2010Student Police Cadet wing : - Implementation in Schools
24-06-20103 KVA Online UPS installation (Prepared by Mathayi, MT, Kasargode)
23-06-2010GO about Leave Without Allowance - service book enclosing reg
23-06-2010GO about Leave Without Allowance taken for teacher training purpose
23-06-2010Application form & directions about the Teachers Award 2010-11
23-06-2010GO about the implementaion of Student Police Cadet wing in Schools
23-06-2010Revision of the prices of the Teachers Day stamps, coupns & car stickers sanctioned
23-06-2010Proforma for Renewal of National Scholarship for talentd Children from Rural Areas 2010-11
22-06-2010Circular - IED & IEDSS -Medical Assessment Camp -2010-11
22-06-2010Ernakulam District TTC Admission : Directions & list of students
21-06-2010DPI Circular about Energy Management : to reduce the misuse of energy
21-06-2010Muslim/Nadar/ Anglo indian/OBC Girls Scholarship : A correction & Clarification in the above circular
21-06-2010June 19-25 "Vayanaavaram" - Celebration for the promotion of reading habit
21-06-2010DPI Circular about the Subscription of Thalir Magazine
21-06-2010Proforma for the details of Group Insurance (GIS) Accounts of Employees
20-06-2010Government Order about the Termination of shift arrangements in Schools
18-06-2010Issued orders in respect of merging Personal Pay and Stagnation Increments with the pay
18-06-2010DPI Circular & EKM DEO Circular: Purchase of Two specified Library books for Govt/Aided Schools
18-06-2010DPI Circular about the indent of Text books and directions for problem solving
17-06-2010HSE Admission : GO about the Special notification for the SC/ST new application & Sports Quota Admission
17-06-2010Higher Secondary admission : GO about the School transfer
17-06-2010GO about Higher Secondary Admission for CWSN students & age limit to the Admission
17-06-2010National means-cum-merit scholarship 2010-2011 - NMMS Selection List 2009
17-06-2010EKM DEO : Format for National Means-Cum-Merit Scholarship Scheme - 8th NOVEMBER 2009 Exam Student details
17-06-2010EKM DEO Circular about the ban of Mobile Phone & formation of Surprise Inspection Squad
17-06-2010General Education Circular about the ban of Mobile Phones in School - Strict Instructions issued
16-06-2010An important circular on Textbooks by DPI - Proforma (PDF) Proforma (Excel)
15-06-2010Pre-Matric Sholarship for the year 2010-11 Notification - Application Form
15-06-2010Government have issued further instructions in respect of furnishing applications for HBA 2010-11
13-06-2010A Handbook for HSS Principals by SIEMAT
10-06-2010Area notification of Un-Aided schools - Notification - Erratum Notification
10-06-2010Pre-primary teachers' training
10-06-2010SET 2010 Answer Keys
10-06-2010An oath on CHILD LABOUR to be taken on school assembly on 11/06/2010
09-06-2010Leave Without Allowance under Appendix XIIA; restrictions imposed
09-06-2010General Education – Inviting applications for permission to start Higher Secondary Courses in Govt./Aided High Schools
08-06-2010SSLC Revaluation Results 2010 Published
07-06-2010DPI Circular: organisation of Vidyarangam Kala Sahithya vedi in Schools
06-06-2010DPI Circular: Vidyarangam Kala Sahithya vedi arranged Competitions for teachers
03-06-2010Protected Teacher's List(All Districts)
03-06-2010SSLC SAY Results
03-06-2010Sixth Working Day Strength Form
03-06-2010Vayanadinam Quiz Competition
03-06-2010Reading competition-State Library Council
01-06-2010Circular for setting up of a committee to monitor Textbook distribution

Subscribe to Kerala LPSA Helper by Email
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Previous
Next Post »
0 Comments for "Govt Orders from 01-6-2010 to 02-08-2010"

 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia