||| എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അദ്ധ്യാപകരും റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന അടുത്ത മാസത്തെ ശമ്പളബില്ലിനോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ് ||| UPDATE|||

Kerala LPSA Helper

Kerala LP School Resources like Teaching Manuals, Teaching Aids, Videos, PPT, PDF, Excel, Software and ICT Items etc.. and Many More

സ്വാഗതം, കേരളത്തിലെ എൽ.പി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും മുതൽകൂട്ടാകുവാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഒരു സൈറ്റ് ആണിത്. അധ്യാപകർക്കാവശ്യമായ എല്ലാ പഠന വിഭവങ്ങളും എൽ.പി സ്കൂളിലെ ഓഫീസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കുന്നു. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉൾപെടുത്തണമെങ്കിൽ അവ കമന്റ് വഴി ആവശ്യപ്പെടാം.
റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന (PDF Version) Fill It and Submit It.
Share Your Ideas
പ്രിയ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നടത്തിയ മികവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗിൽ കൂടി നൽകുവാൻ താത്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ എനിക്ക് അയച്ചുതരിക. ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരത്തിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തനതായി രൂപീകരിച്ച വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം.. വിലാസം :- mashhari30@gmail.com

Three Kittens - 01

Releted Posts With this Label

Three Kittens TEACHING MANUAL

Theme : Fantasy and humour
Sub theme : Fun and curiosity in life
Learning outcomes :
The learner :
 • Comprehends and enjoys simple story on creatures around us.
 • Follows instructions and acts accordingly.
 • Comprehends songs and sings with actions and rhythm.
 • Gets the concepts of colours.
 • Identifies the creatures and their young ones around us by their names in English.
 • Describes picture using appropriate vocabulary.
 • Speaks about object /things on the basis of colour and size.
 • Describes an action using appropriate action words.
 • Responds meaningfully to initiations in a dialogue/conversation
 • Makes simple suggestions
Input discourses
 • Story
 • Song/rhyme
 • Thought
 • Description
 • Dialogue

Language Elements
 • The question words like what, who and where.
 • Words like let’s, shall we etc.. for expressing suggestions.
 • Imperatives like ‘don’t make noise’, ‘catch it’etc..
 • Pronouns like ‘I’,’you’,’we’ etc..
 • Describing a scene.
 • Words like in,on,into etc.. to denote position
 • Adjectives to describe the colour and size of an object or thing.
 • Singular and plural nouns.
Activities
 • Mask game
 • Language game
 • Drawing and colouring
 • Developing big pictures through speech bubbles
 • Jigsaw picture/puzzle
 • Choreography
 • Concept maps of colour and young ones of animals
 • Riddles and puzzles
Matearials
 • Masks
 • Jigsaw puzzles of kittens
 • Chart paper
 • Cutout of speech bubble
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Previous
Next Post »
0 Comments for "Three Kittens - 01"

 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia