||| എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അദ്ധ്യാപകരും റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന അടുത്ത മാസത്തെ ശമ്പളബില്ലിനോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ് ||| UPDATE|||

Kerala LPSA Helper

Kerala LP School Resources like Teaching Manuals, Teaching Aids, Videos, PPT, PDF, Excel, Software and ICT Items etc.. and Many More

സ്വാഗതം, കേരളത്തിലെ എൽ.പി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും മുതൽകൂട്ടാകുവാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഒരു സൈറ്റ് ആണിത്. അധ്യാപകർക്കാവശ്യമായ എല്ലാ പഠന വിഭവങ്ങളും എൽ.പി സ്കൂളിലെ ഓഫീസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കുന്നു. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉൾപെടുത്തണമെങ്കിൽ അവ കമന്റ് വഴി ആവശ്യപ്പെടാം.
റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന (PDF Version) Fill It and Submit It.
Share Your Ideas
പ്രിയ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നടത്തിയ മികവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗിൽ കൂടി നൽകുവാൻ താത്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ എനിക്ക് അയച്ചുതരിക. ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരത്തിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തനതായി രൂപീകരിച്ച വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം.. വിലാസം :- mashhari30@gmail.com

രാമായണം പ്രശ്നോത്തരി

Releted Posts With this Label

1.ആദികാവ്യം എന്ന് പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ഇതിഹാസം ഏത് ?
 >വാത്മീകി രാമായണം

2.ആദി കവി എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന മഹര്‍ഷി ആര് ?
  >വാത്മീകി മഹര്‍ഷി 

3.സാധാരണയായി കര്‍ക്കിടക മാസത്തില്‍ പാരായണം ചെയ്യുന്ന 
   ഗ്രന്ഥം ഏത് ?
 >അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് 

4.അധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് രചിച്ചത് ആര് ?
  >തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍

5.അധ്യാത്മരാമായണത്തില്‍ ആദ്യത്തെ കാണ്ഡത്തിന്‍റെ പേര് 
   എന്ത് ?
  >ബാലകാണ്ഡം

6.അധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഏതു പദത്തോട്  
   കൂടിയാണ് ?
  >ശ്രീരാമാ  രാമ! രാമ!

7.അദ്ധ്യാത്മരാമായണം ആര് തമ്മിലുള്ള സംവാദമായിട്ടാണ് 
   രചിക്കപ്പെട്ടീട്ടുള്ളത് ?

  >ഉമാമഹേശ്വരന്‍മാര്‍ 

8.അധ്യാത്മരാമായണം മൂലം ഏതുഭാഷയിലാണ് ?
   >സംസ്കൃതം 

9.വാത്മീകിക്ക് രാമായണം ഉപദേശിച്ചത് ആരായിരുന്നു ?
  >ശ്രീനാരദമഹര്‍ഷി 

10.വാത്മീകിക്ക് ഏതു നദിയില്‍ സ്നാനത്തിനുപോയപ്പോള്‍ ആണ് 
   കാട്ടാളന്‍ ക്രാൌഞ്ചപക്ഷിയെ വധിച്ചത് കാണാന്‍ ഇടയായത് ?
   >താമസ്സാനദി 

11.വാത്മീകി ആദ്യമായി രചിച്ചശ്ലോകം തുടങ്ങുന്നത് 
    എങ്ങനെയാണു ?
    >''മാ നിഷാദ ''

12.വാത്മീകി രാമായണത്തില്‍ എത്രകാണ്ഢങ്ങള്‍ ഉണ്ട് ?
    >ഏഴ്

13.വാത്മീകി രാമായണത്തില്‍ എത്രശ്ലോകങ്ങള്‍ ഉണ്ട് ?
     >24000

14.ദശരഥമഹാരാജാവിന്‍റെ മൂലവംശം ഏതു ?
   >സൂര്യവംശം

15.ദശരഥമഹാരാജാവിന്‍റെ പിതാവ് ആരായിരുന്നു ?
    >അജമഹാരാജാവ്

16.ദശരഥമഹാരാജാവിന്‍റെ  വാണിരുന്ന രാജ്യത്തിന്‍റെ പേര് 
    എന്ത് ?
   >കോസലം 

17.ദശരഥമഹാരാജാവിന്‍റെ  രാജ്യത്തിന്‍റെ തലസ്ഥാനം ഏതു ?
   >അയോധ്യ

18.സൂര്യവംഷത്തിന്‍റെ കുലഗുരു ആര് ?
   >വസിഷ്ട്ടന്‍ 

19.ദശരഥമഹാരാജാവിന്‍റെ മന്ത്രിമ്മരില്‍ പ്രധാനി ആരായിരുന്നു ?
   >സുമന്ദ്രന്‍ 

20.ദശരഥമഹാരാജാവിന്‍റെ  പത്നിമാര്‍ ആരെല്ലാം ആയിരുന്നു ?
   >കൌസല്യ, കൈകേകി ,സുമിത്ര

21. ദശരഥമഹാരാജാവിന്‍റെ  പുത്രിയുടെ പേര് എന്തായിരുന്നു ?
    >ശാന്ത

22.ദശരഥമഹാരാജാവിന്‍റെ പുത്രിയായ ശാന്തയെ 
   വളര്‍ത്തുപുത്രിയായി നല്കിയയത് ആര്‍ക്കായിരുന്നു ?
  >രോമപാദന്‍

23.ദശരഥമഹാരാജാവിന്‍റെ പുത്രിയായ ശാന്തയെ വിവാഹം 
    ചെയ്തത് ആരായിരുന്നു ?
    >ഋഷിശൃംഗമഹര്‍ഷി 

24.കൈകേകി ഏതു രാജ്യത്തെ രാജാവിന്‍റെ പുത്രിആയിരുന്നു ?
   >കേകയം 

25.പുത്രന്മാര്‍ ഉണ്ടാകനായി ദശരഥമഹാരാജാവ് ഏതു 
    കര്‍മ്മമാണ് അനുഷ്ട്ടിച്ചത് ?
    >പുത്രകാമേഷ്ടിയാഗം

26.ദശരഥമഹാരാജാവിനു പുത്രലബ്ധിക്കുള്ള ഉപായം 
    ഉപദേശിച്ചത് ആരായിരുന്നു ?
    >വസിഷ്ട്ടന്‍ 

27.എതുനടിയുടെ തീരത്തുവച്ചാണ് പുത്രകാമേഷ്ടിയാഗം 
    നടത്തിയത് ?
    >സരയൂനദി 

28.പുത്രകാമേഷ്ടിയാഗം നടത്തിയത് ആരുടെ 
      കാര്‍മികത്വത്തില്‍ ആയിരുന്നു ?
     >ഋഷിശൃംഗമഹര്‍ഷി 

29.പുത്രകാമേഷ്ടിയാഗം സമാപിച്ചപ്പോള്‍ 
     അഗ്നികുണ്ഡത്തില്‍നിന്നും ഉയര്‍ന്നുവന്നത് ആരായിരുന്നു ?
     >വഹ്നിദേവന്‍ 

30.പുത്രകാമേഷ്ടിയാഗം സമാപിച്ചപ്പോള്‍ 
     അഗ്നികുണ്ഡത്തില്‍നിന്നും ഉയര്‍ന്നുവന്ന വഹ്നിദേവന്‍ 
     ദശരഥന് നല്‍കിയത് എന്തായിരുന്നു ?
     >പായസം 

31.ദശരഥപുത്രന്മാരില്‍ മഹാവിഷ്ണുവിന്‍റെ അധികാംശംകൊണ്ട് 
    ജനിച്ചത്‌ ആരായിരുന്നു ?
    >ശ്രീരാമന്‍ 

32.ശ്രീരാമന്‍റെ മാതാവ് ആരായിരുന്നു ?
   >കൌസല്യ

33.ശ്രീരാമന്‍ അവതരിച്ച നാളും തിഥിയും ഏതെല്ലാം ആയിരുന്നു ?
   >നാള്‍ ;പുണര്‍തം ,തിഥി ; നവമി 

34.ശ്രീരാമന്റെ ജനനസമയത്ത് എത്രഗ്രഹങ്ങള്‍ ഉച്ചസ്ഥിതിയില്‍ 
    ആയിരുന്നു ?
   >അഞ്ച്

35.മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ കയ്യില്‍ ഉള്ള ശംഖിന്റെ പേര് എന്ത് ?
   >പാഞ്ചജന്യം 

36.മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ശംഖിന്റെ അംശം ദശരഥപുത്രന്‍മാരില്‍ 
    ആരായിട്ടായിരുന്നു ജനിച്ചത്‌ ?
    >ഭരതന്‍ 

37.ആദിശേഷന്റെ അംശം ദശരഥപുത്രന്‍മാരില്‍ 
     ആരായിട്ടായിരുന്നു ജനിച്ചത്‌ ?
    >ലക്ഷ്മണന്‍ 

38.ശത്രുഘ്നന്‍ ആയി ജനിച്ചത്‌ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഏതു 
    ആയുധത്തിന്റെ അംശം ആയിട്ടാണ് ?
     >ചക്രം (സുദര്‍ശനം )

39.കൈകേകിയുടെ പുത്രന്‍ ആരായിരുന്നു ?
   >ഭരതന്‍ 

40.ദശരഥ പുത്രന്മാരില്‍ ഏറ്റവും ഇളയത് ആയിരുന്നു ?
   >ശത്രുഘ്നന്‍

41.ദശരഥപുത്രന്മാരില്‍ ഇരട്ടകുട്ടികളെ പ്രസവിച്ചത് 
    ആരായിരുന്നു ?
   >സുമിത്ര 

42.സുമിത്രയുടെ പുത്രന്മാര്‍ ആരെല്ലാം ആയിരുന്നു ?
   >ലക്ഷ്മണനും ,ശത്രുഘ്നനും
  
43.ദശരഥപുത്രന്മാരുടെ ജാതകം നാമകരണം തുടങ്ങിയ   
    സംസ്കാരങ്ങള്‍ നടത്തിയത് ആരായിരുന്നു ?
    >വസിഷ്ഠന്‍

44.യാഗരക്ഷക്കായി രാമലക്ഷ്മണന്‍മാരെ തന്റെ കൂടെ  
     അയക്കുവാന്‍ ദശരധനോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിചത് ആരായിരുന്നു ?
    >വിശ്വാമിത്രന്‍  

45.വിശപ്പും ദാഹവും അറിയാതിരിക്കാനായി വിശ്വാമിത്രന്‍ 
    രാമലക്ഷ്മനന്മാര്‍ക്ക് ഉപതേശിച്ച മന്ത്രങ്ങള്‍ ഏവ ?
   >ബല ,അതിബല 

46.ശ്രീരാമന്‍ ആദ്യമായി വധിച്ച രാക്ഷസി ആരായിരുന്നു ?
    >തടാക 

47.വിശ്വാമിത്രന്റെ യാഗം മുടക്കുവാന്‍ വന്ന രാക്ഷസന്മാര്‍ 
    ആരെല്ലാം ?
    >മാരീചന്‍ ,സുബാഹു 

48.വിശ്വാമിത്രന്റെ യാഗം മുടക്കുവാന്‍ വന്ന രാക്ഷസന്മാരില്‍ 
    ശ്രീരാമനാല്‍ വധിക്കപ്പെട്ട രാക്ഷസന്‍ ആരായിരുന്നു ?
    >സുബാഹു 

49.വിശ്വാമിത്രന്‍ യാഗം നടത്തിയ ആശ്രമപ്രദേശത്തിന്റെ പേര് 
    എന്ത് ?
    >സിദ്ധാശ്രമം 

50.ശ്രീരാമനാല്‍ ശാപമോക്ഷം നല്‍കപ്പെട്ട 
     മുനിപതിആരായിരുന്നു ?
    >അഹല്യ 

51.അഹല്യയുടെ ഭര്‍ത്താവ് ആയ മഹര്‍ഷി ആരായിരുന്നു ?
   >ഗൌതമന്‍

52.അഹല്യയെ കബളിപ്പിക്കാന്‍ ചെന്ന ദേവന്‍ ആരായിരുന്നു ?
    >ദേവെന്ദ്രന്‍

53.അഹല്യ ഗൌതമശാപത്താല്‍ ഏതു രൂപത്തില്‍ ആയി ?
    >ശില

54.അഹല്യയുടെ പുത്രന്‍ ആരായിരുന്നു ?
   >ശതാനന്തന്‍

55.അഹല്യശാപമുക്തയായശേഷം രാമലക്ഷ്മണന്‍മാരെ 
    വിശ്വാമിതന്‍ കൂട്ടികൊണ്ട്പോയത് എവിടേക്ക് ആയിരുന്നു ?
     >മിഥിലാപുരി 

56.മിഥിലയിലെ രാജാവ് ആരായിരുന്നു ?
    >ജനകന്‍ 

57.വിശ്വാമിത്രന്‍ രാമലക്ഷ്മണന്‍മാരെ  മിഥിലയിലേക്ക് 
    കൂട്ടികൊണ്ടുപോയത് എന്ത് ദര്‍ശിക്കാന്‍ ആയിരുന്നു ?
     >ശൈവചാപം 

58.ജനകരാജാവിന്റെ പുത്രിയുടെ പേര് എന്തായിരുന്നു ?
    >സീത 

59.ജനകമഹാരാജാവിനു പുത്രിയെ ലഭിച്ചത് 
    എവിടെനിന്നായിരുന്നു ?
    >ഉഴവുച്ചാല്‍

60.സീതദേവിയെ വിവാഹംചെയ്യുവാന്‍ വീരപരീക്ഷയായി 
     ജനകന്‍ നിശ്ചയിച്ചത് എന്തായിരുന്നു ?
    >ശൈവചാപം ഭജ്ഞനം

61.വസിഷ്ട്ടന്റെ പത്നി ആരായിരുന്നു ?
    >അരുന്ധതി  

62.ലക്ഷ്മണനെ വിവാഹം ചെയ്ത കന്യകയുടെ പേര് 
   എന്തായിരുന്നു ?
   >ഊര്മിള 

63.ഭരതന്റെ പത്നിയുടെ പേര് എന്തായിരുന്നു ?
   >മാണ്ഡവി 

64.ശത്രുഘ്നന്റെ പത്നിയുടെ പേര് എന്ത് ?
    >ശ്രുതകീര്‍ത്തി

65.സീതയായി ജനിച്ചത്‌ ഇതുദേവിയായിരുന്നു ?
    >മഹാലക്ഷ്മി 

66.സീതാസ്വയംവരം കഴിഞ്ഞു അയോധ്യയിലേക്ക് മടങ്ങുംപോള്‍
     ശ്രീരാമാദികളെ നേരിട്ടത് ആരായിരുന്നു ?
    >പരശുരാമന്‍ 

67.പരശുരാമന്റെ വംശം എന്തായിരുന്നു ?
    >ഭൃഗുവംശം 

68.പരശുരാമന്റെ മാതാപിതാക്കള്‍ ആരെല്ലാം ആയിരുന്നു ?
    >രേണുക ,ജമദഗ്നി

69.പരശുരാമന്‍ ആരുടെ അവതാരം ആയിരുന്നു ?
    >മഹാവിഷ്ണു 

70.പരശുരാമന്റെ പ്രധാന ആയുധം എന്തായിരുന്നു ?
    >പരശു(വെണ്മഴു ) 

71.പരശുരാമന്‍ ആരുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു ?
  >പരമശിവന്‍

72.പരശുരാമനാല്‍ വധിക്കപ്പെട്ട രാജാവ് 
  ആരായിരുന്നു ?

  >കാര്‍ത്തവീര്യാര്‍ജുനന്‍ 

73.പരശുരാമനാല്‍ ഇരുപത്തിഒന്ന് വട്ടം 
  കൊന്നോടുക്കപ്പെട്ടത്‌ ഏതു 

  വംശക്കാരായിട്ടാണ് ?

  >ക്ഷത്രിയവംശം

74.പരശുരാമന്‍ തപസ്സുചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
  എവിടെയാണ് ?

  >മഹേന്ദ്രപര്‍വതം 

75.പരശുരാമാനില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതു 
  ദേവാംശമാണ് ശ്രീരാമനിലേക്ക് 

  പകര്‍ത്തപ്പെട്ടത് ?

  >വൈഷ്ണവാംശം

76.പരശുരാമന്‍ ശ്രീരാമന് നല്‍കിയ ചാപം 
  എന്താണ് ?

  >വൈഷ്ണവചാപം 

77.ദശരഥന്‍ പരിവാരസമേതം അയോധ്യയില്‍ 
  തിരിച്ചെത്തിയശേഷം   

  ഭാരതശക്ത്രുക്നന്മാര്‍ എവിടേക്കായിരുന്നു  
  പോയത് ?

  >കേകയരാജ്യം 

78.ഭരതന്‍റെ മാതുലന്‍റെ പേര് എന്ത് ?

  >യുധാജിത്ത്

79.മഹാവിഷ്ണു മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചത് 
  ആരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനയെ 

  മാനിച്ചായിരുന്നു ?

  >ബ്രഹ്മാവ്

80.ശ്രീരാമാവതരം ഉണ്ടായത് ഏതു യുഗത്തില്‍ 
  ആയിരുന്നു ?

  >ത്രേതായുഗത്തില്‍

81.ശ്രീരാമന് രാഘവന്‍ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് 
  ആരുടെ വംശത്തില്‍   

  ജനിച്ചതിനാല്‍ ആയിരുന്നു ? 

  >രഘുവംശം

82.അധ്യാത്മരാമായണത്തില്‍ രണ്ടാമത്തെ കാണ്ഡം 
  ഏത് ?

  >അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡം

83.സീതാദേവിയോട് കൂടി അയോധ്യയില്‍  

  വസിക്കുന്ന ശ്രീരാമനെ ദര്‍ശിക്കാന്‍ എത്തിയ 

  മഹര്‍ഷി ആരായിരുന്നു ?

  >ശ്രീനാരതന്‍ 

84.ശ്രീ നരതമഹര്‍ഷി ശ്രീ രാമനെ സന്തര്‍ശിചത്ത്‌ 

  എന്ത് കാര്യം ഓര്‍മിപ്പിക്കാന്‍ ആയിരുന്നു ?

  >അവതാരഉദ്ദേശം 

85.ദശരഥന്‍ യുവരാജാവായി അഭിഷേകം 
  ചെയ്യുവാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആരെയായിരുന്നു ?
  >ശ്രീ രാമനെ 

86.ശ്രീ രാമന്‍റെ അഭിഷേകത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ 
  ചെയ്യുവാന്‍ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്  
  ആരെയാണ് ?
  >സുമന്ത്രന്‍ 

87.''ഹസ്ത്യശ്വപത്തിരഥാദിമഹാബലം'' ഇത് 
  ഏതു പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നു ?
  >ചതുരംഗപ്പട

88.രാമാപിഷേകം മുടക്കുവാന്‍ ദേവന്മാര്‍ 
  സമീപിച്ചത് ആരെയാണ് ?
  >സരസ്വതി 

89.രാമാപിഷേകം മുടക്കുവാന്‍ കൈകേകിയെ 
  പ്രലോഭിപ്പിച്ചത് ആരായിരുന്നു ?
  >മന്ഥര 

90.ദശരഥന്‍ കൈകേകിക്ക് വരങ്ങള്‍ കൊടുത്ത  
  സന്തര്‍ഭം ഏതായിരുന്നു ?
  >ദേവാസുരയുദ്ധം 

91.യുദ്ധത്തില്‍വച്ച് ദശരഥന്‍റെ രഥത്തിന് എന്ത് 
  സംഭവിച്ചു ?
  >ചക്രത്തിന്‍റെ കീലം നഷ്ട്ടപ്പെട്ടു

92.യുദ്ധത്തില്‍വച്ച് ദശരഥന്‍റെ രഥത്തിന്‍റെ  
  ചക്രത്തിന്‍റെ കീലം നഷ്ട്ടപ്പെട്ടപ്പെട്ടപ്പോള്‍ 
  കൈകേകി ആസ്ഥാനത്ത് എന്താണ് വച്ചത് ?
 >സ്വന്തംചെറുവിരല്‍ 

93.കൈകേകി ,ദശരഥനില്‍നിന്ന് 
  ലഭിച്ചവരങ്ങള്‍കൊണ്ട് നിര്‍ദേശിച്ചത്  
  എന്തെല്ലാം ആയിരുന്നു ?
  >ഭരതന് രാജ്യഭാരം,ശ്രീരാമന് വനവാസം 

94.രാമാഭിഷേകം മുടങ്ങിയപ്പോള്‍ ഏറ്റവും 
  ക്ഷോഭിചത് ആരായിരുന്നു ?
 >ലക്ഷ്മണന്‍

95.ശ്രീരാമന്‍റെ വനവാസകാലം എത്രവര്‍ഷം  
  ആയിരുന്നു ?
  >പതിനാല് 

96.ശ്രീരാമന്‍റെ അവതാരരഹസ്യം 
  അയോധ്യാവാസികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് 
  ആരായിരുന്നു ?
  >വാമദേവന്‍ 

97.വനവാസത്തിനുപോകുമ്പോള്‍ 
  ശ്രീരാമനെഅനുഗമിച്ചുപോയത് ആരെല്ലാം ?
  >സീതയും ,ലക്ഷ്മണനും 

98.വനവാസാവസരത്തില്‍ 
  അനുഷ്ട്ടിക്കേണ്ടധര്‍മ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് 
  ലക്ഷ്മണന് ഉപദേശം നല്‍കിയത് 
  ആരായിരുന്നു ?
  >സുമിത്ര

99.രാമലക്ഷ്മണന്‍മാര്‍ 
  വനത്തിലേക്ക്പോകുമ്പോള്‍ ധരിച്ചവസ്ത്രം 
  എന്തായിരുന്നു ?
  >മരവുരി 

100.വനവാസത്തിന് ഇറങ്ങിയ ശ്രീരാമാദികളെ 
   തേരിലേറ്റികൊണ്ടുപോയത് ആരായിരുന്നു ?
  >സുമന്ത്രന്‍

Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Previous
Next Post »
0 Comments for "രാമായണം പ്രശ്നോത്തരി"

 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia