||| എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അദ്ധ്യാപകരും റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന അടുത്ത മാസത്തെ ശമ്പളബില്ലിനോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ് ||| UPDATE|||

Kerala LPSA Helper

Kerala LP School Resources like Teaching Manuals, Teaching Aids, Videos, PPT, PDF, Excel, Software and ICT Items etc.. and Many More

സ്വാഗതം, കേരളത്തിലെ എൽ.പി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും മുതൽകൂട്ടാകുവാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഒരു സൈറ്റ് ആണിത്. അധ്യാപകർക്കാവശ്യമായ എല്ലാ പഠന വിഭവങ്ങളും എൽ.പി സ്കൂളിലെ ഓഫീസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കുന്നു. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉൾപെടുത്തണമെങ്കിൽ അവ കമന്റ് വഴി ആവശ്യപ്പെടാം.
റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന (PDF Version) Fill It and Submit It.
Share Your Ideas
പ്രിയ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നടത്തിയ മികവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗിൽ കൂടി നൽകുവാൻ താത്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ എനിക്ക് അയച്ചുതരിക. ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരത്തിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തനതായി രൂപീകരിച്ച വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം.. വിലാസം :- mashhari30@gmail.com

Class Room Commands - 04

Releted Posts With this Label

 • Stop
 • Stop here
 • Comb your hair
 • sign here
 • Get lost
 • Be good
 • Be silent 
 • Get up
 • Get out
 • Get in
 • Shut up
 • I know
 • I don’t know
 • try again
 • Please remind me 
 • Let Ravi come
 • Let him go
 • Now and then

 • Don’t be silly in the class
 • Put everything in order
 • Don’t come late to school
 • Talk politely
 • Follow me
 • Keep it with you.
 • Come and have your meal
 • Don’t wander the varandas
 • Convey the news to other
 • Observe carefully 
 • Omit this lesson
 • Try to come in time
 • Never speak to me like that
 • you, come here
 • Name some flowers
 • Don’t call names
 • Take it easy
 • Tell me
 • Please be seated
 • Hello Rani, please open the English work book, see/(look at) page no.11
 • Geeta come here and erase the black board
 • Children, please trace and copy the words in page no.41
 • Ravi, please read these words
 • Mani, you go and touch the window
 • Sandhya, please clean here
 • Close your eyes
 • Raise your hands
 • Go to the play ground
 • Please go and get some water
 • Reapeat it
 • Listen, watch, look, write, copy, trace
 • Do your home work at home
 • o.k. fine
 • bye
 • Take care
 • See you
 • Have a good day
 • Have a nice time
 • Best of luck
 • Please sorry
 • Well done
 • All the best
 • Congratulations
 • I am very sorry
 • Very good 
 • Excellent
 • Keep it up
 • Wish you a happy vinayaka chavithi
 • Wish you speedy recovery
 • Wish you all success
 • Wish you a happy new year
 • Clean the board
 • All right you must not be late again
 • O.k. you will have to bring it tomorrow
 • Don’t do that
 • Stop that
 • Be silent
 • Time is up, close your books, you may go home
 • Give back your answer papers
 • Please write your names on your papers
 • Put you work on my desk
 • Keep the your papers on the table
 • Don’t forget to bring the fee
 • Don’t worry about it
 • Never mind
 • Cheer up
 • Be happy
 • You are write
 • Exactly
 • That is right
 • Absolutely
 • Definitely
 • Draw a line, on the black board
 • Give her space
 • Give the boy a pen
 • Give the pencil to the girl
 • You tell mala to come here
 • Check your mistakes
 • Don’t disperse answers
 • Don’t exchange answers
 • Go in a line
 • Stand in a line 
 • Form in a group
 • Come to me
 • Tie your papers
 • Has he gone?
 • Don’t call her by her name
 • Don’t see bad
 • Don’t listen bad
 • Don’t say bad
കടപ്പാട് :- 
Better English Club.
G.L.P.S, Amandoor,
P.O. Kothaparambu,
Kodungallure, Thrissur.
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Previous
Next Post »
 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia