||| എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അദ്ധ്യാപകരും റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന അടുത്ത മാസത്തെ ശമ്പളബില്ലിനോടൊപ്പം നൽകേണ്ടതാണ് ||| UPDATE|||

Kerala LPSA Helper

Kerala LP School Resources like Teaching Manuals, Teaching Aids, Videos, PPT, PDF, Excel, Software and ICT Items etc.. and Many More

സ്വാഗതം, കേരളത്തിലെ എൽ.പി സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും മുതൽകൂട്ടാകുവാൻ വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ഒരു സൈറ്റ് ആണിത്. അധ്യാപകർക്കാവശ്യമായ എല്ലാ പഠന വിഭവങ്ങളും എൽ.പി സ്കൂളിലെ ഓഫീസ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കുന്നു. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉൾപെടുത്തണമെങ്കിൽ അവ കമന്റ് വഴി ആവശ്യപ്പെടാം.
റേഷൻകാർഡ് സംബന്ധമായ സത്യപ്രസ്താവന (PDF Version) Fill It and Submit It.
Share Your Ideas
പ്രിയ അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നടത്തിയ മികവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ബ്ലോഗിൽ കൂടി നൽകുവാൻ താത്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ എനിക്ക് അയച്ചുതരിക. ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരത്തിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തനതായി രൂപീകരിച്ച വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം.. വിലാസം :- mashhari30@gmail.com

Class Room Commands - 07

Releted Posts With this Label

Evaluation

 1. Are you ready?
 2. Shall we start?
 3. Let's begin?
 4. Please come  and collect your question papers.
 5. Please come one after another and get your answer sheets.
 6. First of all, you should write your name, class, and division on the top right corner of the answer sheet.
 7. Date and day may be written on the upper left hand corner.
 8. Leave enough space for margin.
 9. You must fill up the details on the space given.
 10. You can write on both sides of the paper.
 11. Leave other side of the sheet blank.
 12. Read the instructions carefully.
 13. Can you read and understand by yourself?
 14. If you want help, don't hesitate to ask.
 15. You will be given half an hour for each activity.
 16. Keep time limit.
 17. Clear doubts before doing activities.
 18. Do easiest tasks first.
 19. Leave difficult ones, you can try them later.
 20. Otherwise, you can't keep time limits.
 21. Do activities on your own.
 22. Don't peep at your friend's paper.
 23. No need to look at her answer sheet.
 24. Never try to copy answers.
 25. Copying in exam is an offence.
 26. Let your brain work.
 27. No communication is allowed in the examination hall.
 28. Unnecessary talks should be avoided during the exam.
 29. Don't be hasty.
 30. Haste makes waste.
 31. Look at the second activity.
 32. Shall we try third one?
 33. Let's do next one?
 34. Do you want any help?
 35. Do you want some more time?
 36. Have you got the answer?
 37. You will not be allowed to go out untill the bell goes.
 38. The bell hasn't gone yet.
 39. You can't leave the hall till the exam is over.
 40. There is half an hour to go.
 41. We have 15 minutes left.
 42. There are only a few minutes left.
 43. Could you hurry it up a little, please.
 44. Hurry up.
 45. Speed up.
 46. Be quick.
 47. Have you finished?
 48. Stop writing.
 49. Time is up.
 50. Time is over.
 51. No more time.
 52. Exam is over.
 53. Put your pen down.
 54. Fold your paper in half.
 55. Give back the answer sheets.
 56. How was the exam?
 57. Were the activities difficult to do?
 58. Were the questions easy to answer?
 59. Have you done all the activities?
 60. How many students have got full A grade?
 61. How many of you have scored full points?
 62. Anybody has got D grade in any subjects?
 63. He has got 24 out of 25.
 64. She scored 23 on 25.
THANKS :- 
Better English.
G.L.P.S, Amandoor,
P.0. Kothaparambu,
Kodungallure, Thrissur.
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Previous
Next Post »
 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia